• Výzdoba na Halloween v 2. C triede
     29. 10. 2020

     Halloween je sviatok, ktorý sa oslavuje v noci 31. októbra a pozná ho azda každý z nás. Tradičnými znakmi Halloweenu sú špeciálne vyrezané tekvice, vo vnútri ktorých je sviečka, frankensteini, drakulovia, čarodejnice, duchovia, strašidelné zámky, netopiere, čierne mačky, metly, oheň, príšery, kostlivci. Farby červená, žltá, oranžová a čiertna. To ,že žiaci 2.C triedy veľmi radi tvoria, ste mohli vidieť už v predošlých príspevkoch. Ani teraz sme nezaháľali a takýmito strašidlami, ktoré sme vyrobili v ŠKD a na hodine výtvarnej výchovy sme si vyzdobili svoju triedu. Aj keď sú to výrobky naháňajúce strach, podarilo sa nám zhotoviť naozaj krásne diela. Veď posúďte sami.

    • Pokyny pre dištančné vzdelávanie
     26. 10. 2020

     Pokyn č. 7/2020

     Riaditeľ Základnej školy Zlatá 2 v Rožňave vydáva tieto:

     „Prevádzkové a organizačné pokyny školy pre priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu od 26.10.2020 do odvolania“,

     ktoré sú záväzné pre všetkých zamestnancov školy, žiakov II. stupňa školy a ich zákonných zástupcov, všetky osoby vstupujúcich do budov školy.

      

     Týmito pokynmi sa dopĺňajú pokyny č. 4/2020 platné od 1.10.2020,  pokyny č. 5 platné od 12.10.2020 a pokyny č. 6 platné od 19.10.2020  nasledovne:

      

     Žiaci 5. – 9. Ročníka prechádzajú v čase od 26.10.2020 do 27.11.2020 na dištančnú formu vzdelávania.

     Dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcimi nasledujúcimi formami:

     • online vyučovacie hdiny prostredníctvom MS Teams,
     • prostredníctvom portálu EduPage,
     • prostredníctvom e-mailovej komunikácie, sociálnych sietí, telefonickej komunikácie - len komunikácia informácií (nie na odovzdávanie vypracovaných úloh),
     • prostredníctvom printových materiálov (v prípade žiakov, ktorí  sa z objektívnych príčin nevedia zúčastňovať online vyučovania).

     V danej triede sa učiteľ so žiakmi dohodne a overí možnosti spolupráce (napr. cez EduPage), až potom ich začne realizovať.

     Online  hodiny  sa  organizujú   približne  v čase,  ktorý  zodpovedá    rozvrhu  hodín v škole.

     Učitelia jednotlivých predmetov budú online vzdelávať v čase od 8:00 do 12:00hod. v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie/vypracovanie:

     • nové učivo na samoštúdium (napr. študijné texty, prezentácie, …),
     • úlohy na precvičenie učiva (pracovné listy, doplňovačky, …),
     • zadania na verenie pochopenia učiva (testy, previerky, …),
     • projekty na samostatnú prácu,
     • iné (vide, audio nahrávka a pod.).

     Žiakom je potrebné dať na vypracovanie zadaných úloh dostatočný čas.

     Učiteľ dodržuje požiadavku primeranosti.

     Domáce úlohy budú žiakom zadávané na online hodine, alebo do 14:00.

     Pre žiakov z toho vyplývajú nasledujúce povinnosti:

     1. Pravidelne  sledovať   EduPage,   kam  jednotliví   učitelia   posielajú   pokyny k dištančnému vzdelávaniu.
     2. Online           vyučovacie     hodiny    budú    prebiehať     v   časovom  intervale,        ktorý zodpovedá stanovenému rozvrhu hodín, prostredníctvom MS Teams, Edupage.
     3. Online vyučovacie hodiny sú povinné. Na online hodinách je nevyhnutná pozornosť pri výklade vyučujúceho a aktívne zapájanie sa - kamery musia mať žiaci zapnuté (v prípade, že to vyučujúci vyžaduje).
     4. V prípade neúčasti na online hodine a nepredloženia zadávaných úloh dohodnutým spôsobom a do stanoveného termínu vyučujúcemu daného predmetu, zaznamenáva učiteľ absenciu do elektronickej triednej knihy.
     5. Následne je nutné predložiť triednemu učiteľovi ospravedlnenie neúčasti ako pri prezenčnej forme vyučovania.
     6. V prípade objektívnych príčin neprítomnosti žiaka na dištančnej výučbe stanoví učiteľ náhradnú formu vyučovania.
     7. V prípade nezapájania sa žiakov do dištančného vzdelávania, neplnenia si úloh a neodovzdávania vypracovaných zadaní, budú títo žiaci konať komisionálne skúšky aj počas dištančného vzdelávania.
     8. Podľa zákona 18/2018 Z. z. (zákon o ochrane osobných údajov) je prísne zakázané žiakom nahrávať a následne zverejňovať na sociálnych sieťach vyučovaciu online hodinu bez súhlasu vyučujúceho – v opačnom prípade to bude závažné porušenie školského poriadku.

      

      

      

      

      

     V Rožňave 26.10.2020                                                                                 Mgr. Richard Szöllös

                                                                                                                                  riaditeľ školy

                                                               

    • Dištančné vzdelávanie 5. - 9. ročník
     23. 10. 2020

     Vážení rodičia.

     Dlho sme sa z dobrých správ netešili.

     Od 26.10.2020 do 27.11.2020 bude prebiehať DIŠTANČNÉ

     vzdelávanie pre žiakov 5. - 9. ročníka.

     Vyučovanie sa neprerušuje, ale mení formu –

     všetky povinnosti týkajúce sa

     účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov.

     Každý žiak, rodič môže kedykoľvek poprosiť o pomoc s prístupom

     na dištančné vzdelávanie.

      

     zszlata2@gmail.com, triedni učitelia, vyučujúci prostredníctvom aplikácie Edupage

    • Konečne dobré správy.
     21. 10. 2020

     Vážení rodičia.

     S potešením Vám oznamujem, že od zajtra 22.10.2020 pokračuje vyučovanie v II.B triede v režime ako pred riaditeľským voľnom. Všetko dobre dopadlo a my sa už tešíme na Vaše deti. Aj naďalej budeme dodržiavať všetky potrebné opatrenia a spolu tak pomôžeme v boji s neviditeľným nepriateľom. Prajem všetkým veľa zdravia.

     Richard Szöllös - riaditeľ školy

    • Svetový deň zdravej výživy v ŠKD s 2. C
     20. 10. 2020

     Svetový deň výživy sa oslavuje každý rok a to 16. októbraPreto sme sa aj my tejto téme v ŠKD venovali a snažili sme sa poukázať na možnosti zdravej stravy. Deti priniesli zeleninu, ovocie, zdravé karfiolové fašírky, brokolicovo - zemiakové placky, muffinky, 100 % nápoje a veľa, veľa iných a zdravých dobrôt. Pani vychovávateľka upiekla výborný jablkový koláč zo špaldovej múky, Be be keksy a nechýbala ani zdravá mrkvová pomazánka. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým mamkám, ktoré nám pomohli zabezpečiť uvedený deň.

    • Návšteva v školskej knižnici
     20. 10. 2020

     Aby si deti rozvíjali pozitívny vzťah ku knihám, navštívili deti 1.B triedy školskú knižnicu. Tam ich už čakala p. učiteľka Dusová, ktorá deti privítala a poukazovala im, aké knihy knižnica ponúka. Deti si knižky popozerali, ale tiež sa dozvedeli, ako je možné si ich požičať. Potom im p. učiteľka prečítala rozprávku o dopravných značkách, ktorá deti veľmi zaujala. Deti odpovedali na otázky, ktoré súviseli s rozprávkou. Ako posledná aktivita bolo skladanie puzzle. Deťom sa návšteva veľmi páčila a už teraz sa tešia na ďalšiu návštevu.

    • Riaditeľské voľno pre 2.B triedu
     16. 10. 2020

     Vážení rodičia.

     Vzhľadom na skutočnosť, že 2.B triedu navštevuje kontakt osoby pozitívne testovanej na covid 19, udeľujem všetkým žiakom 2.B triedy riaditeľské voľno od 19.10.2020 do 20.10.2020 podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „riaditeľské voľno" z dôvodu zníženia rizika šírenia sa ochorenia COVID-19. .Po konzultácii s RÚVZ v Rožňave Vám ďalej oznamujem, že nie je potrebné, aby osoby žijúce v spoločnej domácnosti s Vaším dieťaťom, ostávali v karanténe. Po zistení výsledkov testovania budete informovaní o ďalšom postupe.

     Ďakujem za pochopenie a želajme si len negatívne výsledky testov.

     Richard Szöllös - riaditeľ školy

    • VYTVOR ZÁLOŽKU A VYHRAJ!
     13. 10. 2020

     !!!SÚŤAŽ!!!

     Ak si žiakom 1. až 5. ročníka, pridaj sa do našej školskej súťaže

     VYTVOR ZÁLOŽKU DO SVOJEJ OBĽÚBENEJ KNIHY A VYHRAJ!!!

     Fantázii sa medze nekladú.

     Svoju záložku nezabudni označiť menom a triedou a odovzdaj ju triednej učiteľke do 13.11.2020.

     Prvé tri najkrajšie záložky budú odmenené!

     To, či si víťazom práve TY, sa dozvieš 19.11.2020.

    • Pokyn riaditeľa školy č. 5/2020
     12. 10. 2020

     Vážení rodičia milí žiaci.

     Riaditeľ Základnej školy Zlatá 2 v Rožňave vydáva:

     „Prevádzkové a organizačné pokyny školy pre priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu od 12.10.2020 do odvolania“,

      

     Tieto pokyny upravujú prevádzku a vnútorný režim ZŠ a ŠKD v období od 12.10.2020 vypracované v súlade s Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/17294:1-A1810 s účinnosťou od 12.10.2020 do odvolania.

      

      

     1. Nosenie rúšok je povinné pre žiakov I. aj II. stupňa v interiéri aj exteriéri.
     2. Telesná výchova a Športová príprava sa bude vyučovať teoreticky v triedach bez delenia do skupín.
     3. Rušia sa všetky mimoškolské aktivity vrátane krúžkov.
     4. Ranná služba ŠKD bude od 6:30, s tým, že deti sa budú umiestňovať do svojich kmeňových tried a dozor bude zabezpečený len na chodbách. Od 13.10.2020.
     5. Dlhá služba ŠKD po 16:00 sa ruší. Od 13.10.2020.
     6. Zákaz vstupu cudzích osôb do budov škôl (okrem zamestnancov školy a žiakov školy).

     Všetky tieto opatrenia budú platné do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

      

      

     Mgr. Richard Szöllös

     riaditeľ školy

    • Jeseň v 1.C
     9. 10. 2020

     "Jeseň pani bohatá" opäť zavítala do 1.C triedy na hodinu výtvarnej výchovy. Pozrite sa akými pestrými farbami zafarbila všetky stromy v triede.

    • Svetový deň úsmevu v 2.C
     8. 10. 2020

     Aj my žiaci 2.C triedy sme si s pani vychovávateľkou pripomenuli Svetový deň úsmevu, ktorý sa oslavuje od roku 1999. Heslo tohto dňa znie : " Vykonaj milý skutok. Pomôž jednému človeku k úsmevu. " Veru sa tak stalo a celú našu triedu navštívili žlté usmiate tváričky, ktoré Vás pozdravujú a posielajú úsmev.

 • Novinky

  • Kontakty

   • Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
   • zszlata2@gmail.com
   • Zlatá 2, 048 01 Rožňava E-mail: zszlata2@gmail.com 04801 Rožňava Slovakia
   • riaditeľ: +421 58 734 28 64
   • IČO: 35543639
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje