• Kariérnou poradkyňou na škole je p. učiteľka Jaroslava Kyklošová. Môžete ju kontaktovať osobne po vzájomnej dohode prostredníctvom žiaka, cez Edupage alebo prostredníctvom mailu jaroslava.kyklosova@gmail.com

     Dôležité oznamy

     Oznámenie pre rodičov a žiakov, ktorí absolvovali prijímacie skúšky.

     Postup po prijímacích skúškach.

     Po oznámení rozhodnutia o prijatí žiaka na SŠ, zákonný zástupca najneskôr do 23. mája písomne potvrdí strednej škole nastúpenie/nenastúpenie žiaka na štúdium. V prípade, že je žiak prijatý na viac stredných škôl, vyberie si z nich jednu, kde zákonný zástupca potvrdí na tlačive nastúpenie, na ostatné školy uvedie, že žiak nenastupuje.

     Niektoré stredné školy tlačivo zasielajú súčasne s oznámením o prijatí. V prípade, ak stredná škola tlačivo nezaslala, žiak si ho môže vyzdvihnúť pri triednom učiteľovi alebo pri kariérnej poradkyni p. Kyklošovej. Tlačivo je k dispozícii aj tu: Potvrdenie_o_nastupeni.docx 

     Potvrdenie môže rodič doručiť strednej škole osobne, doporučene poštou, alebo elektronicky zoskenované prostredníctvom e-mailu. Ak prihlášku na SŠ podpisovali obidvaja zákonní zástupcovia, tak aj toto tlačivo sú povinní podpísať obidvaja ZZ.

     Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa SŠ o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
      

 • Novinky

  • Kontakty

   • Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
   • zszlata2@gmail.com
   • Zlatá 2, 048 01 Rožňava E-mail: zszlata2@gmail.com 04801 Rožňava Slovakia
   • riaditeľ: +421 58 734 28 64
   • IČO: 35543639
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje