• Mgr. Monika Fülekyová 

     - kariérový poradca od septembra 2022.

     Konzultačné hodiny 

                Utorok -       14:00 - 16:00 

      ( na konzultáciu je nutné sa vopred prihlásiť cez Edupage, príp. sa dohodnúť individuálne )

     Kontakt :  monika.fulekyova@zszlatarv.sk

     alebo prostredníctvom Edupage poslať správu

     Nájdete ma v zborovni školy

      Dôležité termíny :

     V termíne od 9.1. do 13.1.2023 prebieha aktualizácia výberu stredných škôl pre žiakov 9. ročníkov a pre žiakov 8. ročníkov so záujmom o bilingválne štúdium.

     Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2023/24 nájdete na https://www.minedu.sk/data/att/24608.pdf

      Proces podávania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2022/2023.

     a) Zákonný zástupca vypĺňa len jednu prihlášku na vzdelávanie, na ktorej uvedie v poradí podľa záujmu

     - najviac dva netalentové odbory,

      - najviac dva talentové odbory.

     Poradie záujmu je informačné pre riaditeľov základných škôl a stredných škôl, uchádzač stále bude mať možnosť potvrdiť rozhodnutie o prijatí na vzdelávanie v ktorejkoľvek zo škôl, na ktorú bol prijatý.

     b) Hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje riaditeľ základnej školy.

     c) Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy sú zverejnené na webovom sídle ministerstva školstva ( minedu.sk )

     d)  Prihlášku, v ktorej je jedným zo zvolených talentových odborov odbor vzdelávania na strednej športovej škole, je nutné zaslať v čo najskoršom termíne od ukončenia hodnotenia žiaka za prvý polrok z dôvodu overovania športového výkonu v čase od 21. marca 2023 do 14. apríla 2023.

     e) Prihlášku na našej škole  podáva zákonný zástupca.

      - elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda) bez elektronického podpisu občianskym preukazom ( obidvaja zákonný zástupcovia podpíšu príslušné tlačivo a pripoja ako prílohu ku prihláške )

     f) Povinnými prílohami prihlášky podľa druhu záujmu o štúdium sú:

     - Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na účel schopnosti študovať zvolený študijný odbor ( len pre odbory zvolené ministerstvom školstva ),

     - Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky (predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami),

     - Vyjadrenie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo (predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v strednej športovej škole),

     - Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania (predkladá len uchádzač so zdravotným znevýhodnením),

     - Kópie vysvedčení predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne (v tomto prípade predkladá len vysvedčenie s príslušným slovným hodnotením), alebo ak nie je možné, aby základná škola, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka uvedené na prihláške,

     - Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži (nepovinná príloha)

     (predkladá len uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži).

     g) Zákonný zástupca najneskôr do 24. mája 2023, písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

     Elektronická forma podávania prihlášky

     Ak zákonný zástupca podáva prihlášku elektronicky

     a) Konkrétny formulár prihlášky si vygeneruje zo školského informačného systému, ktorý škola používa. Niektoré údaje budú pred vyplnené z databázy školského informačného systému, ďalšie požadované údaje doplní zákonný zástupca.

     b) Vyplnenú prihlášku odošle prostredníctvom školského informačného systému najneskôr do 14. marca 2023 základnej škole na potvrdenie hodnotenia. K prihláške pripojí povinné prílohy v zoskenovanej podobe ako prílohy k elektronickému podaniu a potvrdí podanie prihlášky.

     c) Riaditeľ základnej školy prihlášku elektronicky potvrdí bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. marca 2022.

     d) Školský informačný systém po potvrdení prihlášky riaditeľom základnej školy a potvrdení podania prihlášky zákonným zástupcom odošle prihlášku všetkým stredným školám, ktorých odbory vzdelávania uviedol zákonný zástupca v prihláške. Ak vznikne technický problém s odoslaním prihlášky prostredníctvom školského informačného systému na niektorú zo škôl uvedených v prihláške, zákonný zástupca dostane zo školského informačného systému upozornenie o tom, že prihlášku musí zákonný zástupca vytlačiť, podpísať a do 20. marca 2023 aj s prílohami podať na príslušnú školu poštou alebo osobne; pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.

      

      

      

 • Novinky

  • Kontakty

   • Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
   • Zlatá 2, 048 01 Rožňava E-mail: zszlata2@gmail.com 04801 Rožňava Slovakia
   • riaditeľ: +421 58 734 28 64
   • Sekretariát: +421 58 788 30 00
   • Jedáleň: +421 58 734 35 94
   • Jedáleň (mobil): 0907 947 622
   • IČO: 35543639
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje