• O našom ŠKD

    • Milí rodičia, rozhodli ste sa zapísať svoje dieťa do ŠKD, ktorý je súčasťou ZŠ Zlatá 2, Rožňava. Výchovno-vzdelávací systém nášho klubu je realizovaný na základe Výchovného programu ŠKD na roky 2013-2017, v ktorom sme zahrnuli dlhoročné skúsenosti z mimoškolskej výchovy našej školy. Na základe tohto dokumentu máme činnosť rozpracovanú do ročníkových časovo tematických plánov práce (1.-4.ročník), ktoré sú smerodatné pre všetky oddelenia ŠKD v súlade so školským vzdelávacím programom. Úzka prepojenosť práce triednych učiteľov s prácou kvalifikovaných vychovávateľov je zárukou, že o Vaše dieťa je celý deň 100% postarané vo všetkých oblastiach.

      

     Hlavný cieľ ŠKD

     V súlade so zákonom 188/2015 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) je dôkladná príprava na vyučovanie hravou nenásilnou formou, aby dieťa nadobudlo kladný vzťah k vzdelávaniu a k svojej škole.

      

     Tematické oblasti výchovy

     Slúžia na odbúranie stresu, relaxovanie a uplatnenie svojich záujmov v týchto výchovných činnostiach:

     • Spoločensko-vedná činnosť
     • Esteticko-výchovná činnosť (hudobnopohybová, výtvarná, literárna)
     • Telovýchovná činnosť (zdravotnícka, dopravná, športovo-branná)

      

     Oddychové a rekreačné činnosti

     Sú nevyhnutnou súčasťou režimu dňa, pričom sa dôraz kladie hlavne na aktívny pobyt na čerstvom vzduchu, či už v areáli školy, alebo v blízkom okolí.

      

     Sebaobslužná činnosť

     Dôležitú úlohu vo výchove má aj sebaobslužná činnosť, do ktorej patria hygienické návyky, stolovanie v školskej jedálni a hlavne formovanie priateľských vzťahov v kolektívoch.

      

     Je overené praxou, že dieťa z ŠKD sa veľmi ľahko a rýchlo adaptuje na celodenný výchovno-vzdelávací systém a dosahuje výborné výsledky na vyučovaní. Sme veľmi radi, že môžeme rodičom pomáhať postarať sa o deti až po 5. ročník. Kvalitu našej výchovnej práce dokazuje aj to, že v šk. roku 2016/2017 sme zaevidovali 307 detí do 13 oddelení ŠKD, ktoré sú v klube veľmi spokojné. Okrem pravidelnej činnosti organizujeme pre deti aj sobotňajšie výlety a letné tábory v spolupráci s klubom AMAVET pri našej škole. Obľúbené sú aj tradičné celoklubové podujatia na každý mesiac.

     September: Slávnostná imatrikulácia prvákov

     Október: Súťaživé športové popoludnia (futbal, orientačný pretek, beh ŠKD)

     November: Mesiac úcty k starším

     December: Vianočné posedenia v oddeleniach ŠKD, Rozlúčka so starým rokom + spoločná diskotéka s kultúrnym programom

     Január: Triedne kolá v prednese a speve ľudových piesní

     Február: Divadelné predstavenie PESNIĆKÁR na Radnici, KARNEVAL

     Marec: Mesiac knihy – návšteva podujatí v Gemerskej knižnici P. Dobšinského

     Apríl: Mesiac ochrany prírody a lesov – besedy, Deň Zeme – účasť na akciách s MŠ + popoludnie s rodičmi

     Máj: Orientačný pretek na Strelnici pre 3. a 4. ročník, športový deň pre 1. a 2. ročník

     Jún: Rodičovská akadémia, MDD – súťaživé zábavné popoludnie

      

     Tešíme sa na dobrú spoluprácu s každým, kto je ochotný nám pri výchove Vašich detí pomôcť. Po prečítaní tohto príspevku veríme, že poplatok 6,50€ za mesiac je len malým príspevkom k tomu, aby ste spokojne mohli chodiť do zamestnania s pocitom, že Vaše dieťa je v dobrých rukách.

     - Erika Hagovská, hlavná vychovávateľka ŠKD  

      

 • Novinky

  • Kontakty

   • Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
   • Zlatá 2, 048 01 Rožňava E-mail: zszlata2@gmail.com 04801 Rožňava Slovakia
   • riaditeľ: +421 58 734 28 64
   • Sekretariát: +421 58 788 30 00
   • Jedáleň: +421 58 734 35 94
   • Jedáleň (mobil): 0907 947 622
   • IČO: 35543639
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje