Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola , Zlatá 2, 048 01 Rožňava
Adresa školyZlatá 2, 048 01 Rožňava
Telefón+421 58 7883000
E-mailzszlata2@gmail.com
Webové sídlohttps://www.zszlatarv.sk

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Szőllős Richard058/73428640917557873richard.szollos@gmail.com
ZRŠMgr. Zuzana Fábiánová058/7883000 zuzifabian@gmail.com
ZRŠMgr. Zdenka Gallová058/7883000 zdenka.gallova@gmail.com
vedúca vychovávateľkaErika Hagovská058/7883000  

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Zuzana Urbán 
pedagogickí zamestnanciJolanta Suchá 
ostatní zamestnanciMgr. Zuzana Mikulíková 
zástupcovia rodičovOndrej Lipták 
 Janka Očenášová 
 Ing. Alica Koľveková 
 Ing. Lucia Hronyeczová 
zástupca zriaďovateľaLadislav Dávid 
 Mgr. Dionýz Kemény 
 Ing. Karol Kováč 
 Michal Drengubiak 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

NázovMesto Rožňava
SídloŠafárikova 29, 048 01 Rožňava
Telefón058/7773111
E-mailprimator@roznava.sk

§ 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy

Vyhodnotenie činnosti rady školy.

Rada školy v školskom roku 2021/2022 zasadala 3 x S nasledujúcimi bodmi:

OKTÓBER

Plán zasadnutí Rady školy na školský rok 20221/2022 - schválenie

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2020/2021 - schválenie

Pedagogicko-organizačné, personálne a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v šk.roku 2021/ 2022

Plán profesijného rozvoja na šk. rok 2021/2022

Návrh rozpočtu školy na rok 2022

Školský vzdelávací program, Školský poriadok, Organizačný poriadok, protiepidemiologické opatrenia vo výchovno-vzdelávacom procese - aktualizácia, schválenie

FEBRUÁR

Výročná správa činnosti RŠ v roku 2021

Hodnotenie výchovno - vzdelávacích výsledkov za I. polrok školského roka 2021/2022

Správa o výsledkoch hospodárenia školy za rok 2021

Predpokladaný rozpočet školy na rok 2022

JÚN

Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov v šk.roku 2021/ 2022 - informatívna správa

Návrhy na počty prijímaných žiakov a počty tried v šk.roku 2022/ 2023

Koncepčný zámer rozvoja školy a jeho vyhodnotenie

Priebežná správa o čerpaní rozpočtu

Možnosti ďalšieho rozvoja - pripravované projekty

Ďalší aktuálny bod programu podľa potreby

Poradné orgány:

PK výchovných predmetov:

PK sa na svojich zasadnutiach stretla 3x, PK pracovala podľa plánu práce, zabezpečovala úlohy

a podujatia vyplývajúce z charakteru týchto predmetov.

Vyhodnotenie podľa jednotlivých predmetov:

HUV (hudobná výchova)

V školskom roku 2021/2022 bola v hudobnej výchove časová dotácia 1 hodina týždenne. Celoročným

cieľom vyučovania hudobnej výchovy vo všetkých ročníkoch bola najmä snaha aby si žiaci tvorivo

osvojovali hudbu a spoznávali hudobné umenie v kontexte s inými druhmi umenia, aby sa hudba

stala súčasťou života žiakov a aby si žiaci prostredníctvom tvorivých činností a komunikácie s umením

vytvárali svoj autentický spôsob bytia.

VYV ( výtvarná výchova)

Hlavným cieľom bolo naučiť žiakov poznávať vybrané techniky,

vedome rozvíjať tvorivosť, formovať a rozvíjať gramotnosť žiaka v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými

prostriedkami, rozvíjať cítenie, vnímanie, fantáziu.

V školskom roku 2021/22 pracovali žiaci na hodinách Výtvarnej výchovy podľa tematicko-výchovno

vzdelávacích plánov. V priebehu školského roka sme sa zapojili do niekoľkých výtvarných súťaží a

projektov. Počas roka predovšetkým do výtvarných súťaží zameraných na environmentálnu a

regionálnu tematiku (v rámci projektov Zelenej školy..Žiaci v rámci hodín výtvarnej výchovy a

výchovy umením pripravovali rekvizity na školské súťaže a aktivity: Súťaž o najkrajšiu triedu,

TEH (technická výchova)

Žiaci prostredníctvom tohto predmetu získavajú poznatky

z prvotnej technickej gramotnosti, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou všeobecného vzdelania každého

jedinca. Cieľom technickej výchovy je viesť žiakov k získavaniu základných užívateľských zručností

v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispievať k poznaniu trhu práce, k vytváraniu životnej i

profesijnej orientácie žiakov.

Žiaci sa oboznámili s rôznym druhom materiálu a prácou s ňou, získali zručnosti s používaním rôzneho

náradia, vošli do problematiky elekromotorov.

TSV ( telesná a športová výchova)

Hlavným cieľom vo vyučovaní TSV bolo zvládnutie

základného učiva čo najväčším počtom žiakov. Vo vyučovacom procese sme sa venovali nielen

žiakom nadaným a talentovaným, ale aj žiakom pohybovo zaostávajúcim, aby hodiny TSV boli pre

nich spojené s radosťou z pohybu a dosiahnutého výkonu.

Predmet TSV sa vyučoval dve hodiny v týždni Na hodinách TSV sme pracovali so žiakmi podľa tematických

výchovno-vzdelávacích plánov vychádzajúcich z učebných osnov a možností školy. Hodiny TV

prebiehali v telocvični a na športovom areáli, Vyučujúci dodržiavali základnú štruktúru v ročných

plánoch práce a vyučovanie sa uskutočňovalo v blokoch, čo umožnilo žiakom primeraný priestor na

zvládnutie učiva.

OBN( občianska náuka)

Občianska náuka je učebný predmet, prostrednictvom ktorého žiaci základných škôl a stredných škôl nadobudajú

vedomosti o histórii a štruktúre politických inštitúcií, sú vedení k záujmu o účasť na politickom živote, k viere v

základné hodnoty spoločnosti.

PK prírodovedných predmetov :

Predmetová komisia prírodovedných predmetov pracovala v školskom roku 2021/2022 podľa plánu práce prerokovaného a schváleného zo dňa 24.08.2021. Počas školského roka sa uskutočnili tri zasadnutia podľa harmonogramu uvedeného v pláne práce. V čase od konca októbra 2021 do začiatku januára 2022 škola prešla na dištančnú formu vzdelávania. Činnosť PK vychádzala zo sprievodcu školským rokom 2021/2022, a bola zameraná ako na starostlivosť o nadaných žiakov, tak aj o žiakov s IVVP a IP. Členovia PK kládli zvýšenú pozornosť príprave žiakov na Testovanie 5 a 9, prijímacie skúšky, ako aj príprave žiakov na rôzne vedomostné súťaže, olympiády a aktivitám rozvíjajúcim finačnú gramotnosť. Vo svojom vyučovacom procese využívali počítačovú, auto vizuálnu techniku, ako aj internetové zdroje na skvalitnenie vyučovania. Do vyučovacího procesu zaraďovali zážitkové formy vyučovania a badateľské aktivity. Počas dištančného vzdelávania využívali aplikáciu MS Teams a úlohy žiakom zadávali prostredníctvom portálu Edupage. Z dôvodu mimoriadnej situácie sa v tomto školskom roku neuskutočnili plánované exkurzie.

Výsledky predmetových olympiád a súťaží :

Z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s ochorením Covid 19 a prechodom vyučovania na dištančnú formu, sa predmetové súťaže a olympiády do konca marca 2022 konali on-line formou. V mesiacoch apríl - jún súťaže prešli na prezenčnú formu.

Výsledky z okresných a celoslovenských kôl matematických a informatických súťaží:

Matematická olympiáda - okresné kolo - február 2022

- 2. miesto Sebastián Rajczi V.B

- 2. miesto Andriana Straková IX.A

Matematická súťaž - Máš problém ?! - celoslovenské kolo

- 2. miesto Tomáš Kováč VI.C

Matematická olympiáda - okresné kolo - apríl 2022

- kategória Z6 - 1.miesto Tomáš Kováč VI.C

- kategória Z7 - 1. miesto Laura Baraxová VII.B a Marcel Dráb VII.C

kategória Z8 - 1. miesto Tomáš Lukáč VIII.A a 3. miesto Richard Král VIII.C

Pytagoriáda - okresné kolo - apríl 2022

- kategória P6 - 2. miesto Tomáš Kováč VI.C

- kategória P7 - 1. miesto Tomáš Kováč VI.C

kategória P8 - 3. miesto Tomáš Lukáč VIII.A

Matematická súťaž ATTOMAT - celoslovenské kolo

- 2. miesto Tomáš Kováč VI.C

Informatická súťaž SCRATCH CUP - celoslovenské kolo

- 1. miesto Tomáš Lukáč VIII.A

Astronomická súťaž - okresné kolo ( Medzev )

- 2. miesto Lucas Kotrčka V.A

- 3.miesto Marko Novotka VI.C

MZ 1. - 4. ročníka:

MZ sa konalo štyrikrát do roka. Pracovali sme podľa plánu práce na školský rok 2021/2022. Zasadnutia boli pravidelné, pripravovali sa veľmi rôznorodé aktivity pre žiakov celého prvého stupňa. V prvom polroku sa nepodarilo uskutočniť viaceré plánované akcie z dôvodu epidémie COVID-19. Učitelia prvého stupňa na zasadnutí sa dohodli, že v budúcom školskom roku 2022/2023 budeme pracovať naďalej podľa Štátneho vzdelávacieho programu - primárne vzdelávanie - 1. stupeň základnej školy. Budeme hodnotiť podľa metodických pokynov č.22 / 2011 - hodnotenie žiakov základnej školy.

Zhodnotili sme aktivitu žiakov počas školského roka a vyhodnotili ich výchovno-vzdelávacie výsledky v druhom polroku.

Dohodli sme sa pokračovať v minuloročnom hodnotení. Žiaci prvého a druhého ročníka boli hodnotení slovne - hodnotenie si upravovali podľa konkrétneho žiaka a žiaci tretieho a štvrtého ročníka boli klasifikovaní známkou.

Navrhujeme uskutočniť inventarizáciu skladu pomôcok a učebníc na 1. stupni.

Dohodli sme sa na potrebe zakúpenia pomôcok pre výučbu na prvom stupni - dokúpiť tablety / 15 ks /, slúchadlá do učebne informatiky na 1.stupeň. Ďalej je potrebné zosúladiť všetky softvéry v učebniach, snažiť sa aby informatiku učili „informatici“. Farebnú tlačiareň pre 1. stupeň zakúpiť do učebne informatiky. V zborovni na prvom stupni potrebujeme skartovačku.

Ďalej navrhujeme obohatiť knižný fond o novšie vydania kníh slovenských aktuálnych autorov ako G. Futová, R. Brat, D. Hevier.

Navrhujeme zadné dvere na prvom stupni používať len ako služobný vchod a aj naďalej dodržiavať bezpečnostné a hygienické karanténne opatrenia.

Navrhujeme zakázať vstup rodičom do budovy školy.

Navrhujeme zakúpiť pre 1. a 2. ročník žiacku knižku na slovné hodnotenie.

V druhom ročníku navrhujeme pridať jednu hodinu matematiky /zo 4hodín na 5/ a poprípade ubrať jednu hodinu zo SJL - čítania.

Pri vyučovaní TSV by sme navrhovali, aby boli hodiny spájané prvý stupeň len s prvým stupňom, nie s vyššími ročníkmi.

Informovať a pripravovať žiakov na športové súťaže v dostatočnom predstihu.

Zakúpiť si prístup na portál Kozmix na ďalší školský rok.

Dohodli sme zoznam na zakúpenie PZ pre jednotlivé ročníky aj z CD:

1. roč. - Šlabikár LIPKA, PVO, zošity na písanie, čísielkový domček, MAT

2. roč. - PZ z ANJ, SJL, ČÍT, MAT, PVO

3.- 4. roč. - PZ z SJL, ČÍT, MAT, VLA a PRR

Prehodnotili sme zoznam pomôcok pre žiakov 1. - 4. ročníka.

V budúcom školskom roku pracovať podľa ŠVP -primárne vzdelávanie - 1. stupeň ZŠ, hodnotiť podľa metodického pokynu č.22/2011- hodnotenie žiakov ZŠ.

- Doplniť materálno - technické vybavenie podľa možností,

- Vypracovať zoznam pomôcok pre budúcich prvákov a upraviť zoznam pomôcok pre

ostatné ročníky

- Spolupracovať s učiteľmi TSV druhého stupňa kvôli športovej príprave.

PK SJL a humanitných predmetov:

Vyhodnotenie súťaží PK zo SJL a spoločensko-vedných

predmetov

Slovenský jazyk a literatúra

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas

Okresné kolo- Ella Teplická (V.B)- 3.miesto- II. kategória

Šaliansky Maťko

Okresné kolo- Ella Teplická (V.B) - 3.miesto- II. kategória

Hviezdoslavov Kubín

Okresné kolo- II.kat.- poézia- Sofia Melicherová( 6.B)- 2.miesto

- Próza- Marián Gyurek(6.B) - 3.miesto

Dejepis

Branislav Boroš- z VIII. C získal 3. miesto na okresnom kole v DEO.

Úspešní riešitelia- T.Koóš, A. Kračún ( IX.C), N. Mareková (VIII.A), M. Hudák, .Helcman(VI.A)

Geografia

GEO- okresné kolo- M.Ivanko(7.C)- nezískal žiadne ocenenie, ale bol úspešným riešiteľom

PK CUJ

V tomto školskom roku sa konali akcie, ktoré boli uskutočnené už aj v predchádzajúcich rokoch, ale aj niekoľko nových aktivít.

V septembri sa počas Európskeho dňa jazykov-24.9. konali aktivity počas vyučovacích hodín. Boli zamerané na spopularizovanie jazykov.

V decembri sa konalo školské kolo - anglickej olympiády, kde sa zúčastnilo množstvo žiakov. V kategórii 1A sa na prvom mieste umiestnila- Vivien Uveges z 6-D triedy. V kategórii B to bol- Tomáš Lukáč z 8.A triedy. V januári títo žiaci reprezentovali školu na okresnom kole kde sa T.Lukáč vo svojej kategórii umiestnil na 1. mieste a V.Uveges sa neumiestnila. T.Lukáč nás reprezentoval v krajskom kole v Košiciach kde sa umiestnil na 7. mieste.

V mesiaci apríl sa uskutočnil -týždeň aktívnej angličtiny - English week pre žiakov 6.-9. ročníka. Tento týždeň viedol rodený Angličan Mark .

18.5.2022- sme uskutočnili súťaž English star , ktorá nebola hodnotená nami, ale hodnotili ju organizátori tejto súťaže. Zapojili sme vyše 50 žiakov. Táto súťaž nám poslúži ako spätná väzba a sme radi, že máme aj žiakov, ktorí dosiahli 100 percent.

9.6.2022 sme uskutočnili Miniolympiádu v anglickom jazyku, ktorá je určená pre žiakov 1.-až 4. ročníka. Zapojili sme viac ako 40 žiakov.

Vyučujúci anglického jazyka sa pravidelne zúčastňujú školení , ktoré organizuje vydavateľstvo nami používaných učebníc , ale aj iných, ktoré sú prínosom pre naše vzdelávanie. Učitelia absolvovali množstvo online školení zamerané na zatraktívnenie online vyučovania. Tiež sme sa pravidelne stretávali a predávali si skúsenosti s rôznymi online platformami, ktoré nám pomohli vo výučbe jazykov.

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 687

Počet tried: 29

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried33433433329
počet žiakov677082727892797473687
z toho v ŠKD64647658     263

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet odborných zamestnancov
TPP5419 
DPP801
Znížený úväzok30 
ZPS01 
Na dohodu50 

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov04646
vychovávateľov01111
asistentov učiteľa01010
    
spolu 6767
    
Odborní zamestnanci   
školský psychológ 11

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Vedomostné súťaže:

Matematická olympiáda - okresné kolo - február 2022

- 2. miesto Sebastián Rajczi V.B

- 2. miesto Andriana Straková IX.A

Matematická súťaž - Máš problém ?! - celoslovenské kolo

- 2. miesto Tomáš Kováč VI.C

Matematická olympiáda - okresné kolo - apríl 2022

- kategória Z6 - 1.miesto Tomáš Kováč VI.C

- kategória Z7 - 1. miesto Laura Baraxová VII.B a Marcel Dráb VII.C

kategória Z8 - 1. miesto Tomáš Lukáč VIII.A a 3. miesto Richard Král VIII.C

Pytagoriáda - okresné kolo - apríl 2022

- kategória P6 - 2. miesto Tomáš Kováč VI.C

- kategória P7 - 1. miesto Tomáš Kováč VI.C

kategória P8 - 3. miesto Tomáš Lukáč VIII.A

Matematická súťaž ATTOMAT - celoslovenské kolo

- 2. miesto Tomáš Kováč VI.C

Informatická súťaž SCRATCH CUP - celoslovenské kolo

- 1. miesto Tomáš Lukáč VIII.A

Astronomická súťaž - okresné kolo ( Medzev )

- 2. miesto Lucas Kotrčka V.A

- 3.miesto Marko Novotka VI.C

SCRATCH CUP - celoslovenská súťaž v programovaní - 1. miesto Tomáš Lukáč (VIII.A)

Slovenský jazyk a literatúra

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas

Okresné kolo- Ella Teplická (V.B)- 3.miesto- II. kategória

Šaliansky Maťko

Okresné kolo- Ella Teplická (V.B) - 3.miesto- II. kategória

Hviezdoslavov Kubín

Okresné kolo- II.kat.- poézia- Sofia Melicherová( 6.B)- 2.miesto

- Próza- Marián Gyurek(6.B) - 3.miesto

Dejepis

Branislav Boroš- z VIII. C získal 3. miesto na okresnom kole v DEO.

Úspešní riešitelia- T.Koóš, A. Kračún ( IX.C), N. Mareková (VIII.A), M. Hudák, .Helcman(VI.A)

Plympiáda v ANJ - Okresné kolo: 1. Miesto Tomáš Lukáč (8.A)

Športové súťaže:

Judo Majstrovstvá Slovenska: Anička Mikolajová 2. miesto do 36 kg

Erik Vizi 3. miesto do 60 kg

Majstrovstvá Košického kraja v šachu: Lukáš Szaszák 2. miesto

Adriana Straková 4. miesto

Futbal žiaci: 1. miesto okresné kolo, 2. miesto krajské kolo

Futbal žiačky: 1. miesto okresné kolo

Atletika okresné kolo: Rebeca Dókuš 1 miesto

Lukáš Szaszák 3. miesto

Gemerské olympijské hry 3. miesto

Aktivity a prezentácia na verejnosti

V školskom roku 2021/2022 škola pokračuje vo svojich aktivitách orientovaných na okolitú komunitu.

Predovšetkým sa zlepšila funkčnosť a aktualizácia školskej internetovej stránky. Zefektívnila sa spolupráca s rodičmi prostredníctvom internetovej žiackej knižky, vďaka ktorej sú rodičia informovaní priebežne o vzdelávacích výsledkoch a dochádzke svojich detí.

Spolupracujeme s miestnym regionálnym denníkom, súkromnou televíznou spoločnosťou s celoslovenským pôspbením, rôznymi internetovými portálmi.

V rámci našich činností zapájame rodičov do rôznych podujatí ako napr. Ples školy, Októberfest, Rodičovská akadémia, Juniáles, posedenia pre starých rodičov a iné.


September 2021
Slávnostné otvorenie školského roka
Be active
Škola na kolesách
Múzejný deň UNESCO
Európsky týždeň športu Be active
Európsky deň jazykov
Testovanie prvákov TŠV
Divadelné predstavenie Pipi dlhá pančucha
Október 2020
Svetový deň úsmevu
Svetový deň výživy
Imatrikulácia prvákov
Zber papiera a gaštanov
Adaptácia prvákov - spolupráca s MŠ
Mesiac úcty k starším
Halloween
Raj na Zlatej
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas
Medzinárodný deň hudby
November 2020
Deň vojnových veteránov
Didaktické hry
Týždeň športu v ŠKD
Zdravé ústa, zdravé zuby
Jesenné aranžovanie
Technická olympiáda
Bubnovačka
Olympiáda v ANJ
Matematická olympiáda
Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
Ocenenie DO Fénix
Týždeň boja proti drogám
Hodina deťom
December 2020
Advent
Zbierka pre útulok
Najkrajšia záložka
Ekoposter
Mikuláš
Policajti v našom meste
Šaliansky Maťko
i Bobor
Micro:bit na Zlatej
Pytagoriáda
Vianočné besiedky
Vianočná pošta
Január 2021
Zábavné hry v snehu
Február 2021
Deň bezpečnejšieho internetu
Najkrajší zimný príbeh
Týždeň zdravej výživy
Deň sv. ValentínaChemická olympiáda
Marec 2021
Mesiac knihy
Dejepisná olympiáda
Veľkonočné tvorenie
MS v šachu
Scratch nás baví
Apríl 2021
Mesiac lesov
Zápis prvákov
Deň Zeme
Potulky s Kubom
Máj 2021
Deň matiek
Pomáhame si
Projekt Sadovo
Jún 2021
Eko alarm
Hviezdoslavov Kubín
Slávnostné ukončenie školského roka
Vyznamenanie najúspešnejších žiakov školy

§ 2. ods. 1 h

Projekty

A) Dlhodobé:

Infovek - zavádzanie IKT do vyučovacieho procesu, bezplatný prístup na internet a zvýhodnené resp. bezplatné licencie na software

Škola podporujúca zdravie - projekt zameraný na zlepšovanie návykov detí a na vytvorenie zdravšieho prostredia v školách

Strom života - projekt zameraný na zber a bezpečnú likvidáciu monočlánkov a batérií z mobilných telefónov, fotoaparátov, kamier a i.

Pomáhajúce profesie vo vzdelávaní

B) Krátkodobé:

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Aktivizujúce metódy vo výchove

Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov

Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Podpora sociálnej inklúzie v ZŠ Zlatá 2, Rožňava

IT Akadémia

Modernejšia škola

Letné školy

Spolu múdrejší

Enviroprojekt

Zdravie a pohyb k sebe patria

Kompenzácia poplatku v ŠKD za žiakov zo SZP a v hmotnej núdzi

Fandíme zdraviu - projekt DO Fénix

Permakultúrny raj - Karpatská nadácia

Školský digitálny koordinátor

Podpora DPŠ a RŠ

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 6.2.2019

Druh inšpekcie: Tematická

Úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti prírodovednej gramotnosti - testovanie žiakov 9. ročníka základnej školy

Dosiahnutá úroveň 44,79%

Celoslovenský priemer: 50,60%

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

Škola vstúpila v septembri 2021 do svojho 61. školského roku. Počas svojej existencie neprebehla žiadny významná rekonštrukcia, čo sa odráža na technickom stave budov, ktoré sú v havarijnom stave a je nevyhnutné riešiť súčasný stav v spolupráci so zriaďovateľom, lebo finančné možnosti školy sú značne obmedzené.

Najväčší problém predstavujú zatekajúce strechy, elektrické rozvody sú v havarijnom stave, rovnako ako vodovodné a kanalizačné rozvody.

Technický stav plynovej kotolne je stabilizovaný.

Vyučovací proces je zabezpečený materiálne na dobrej úrovni, primerane sa využívajú prostriedky IKT s možnosťou využívať 3 počítačové učebne a dve učebne na výučbu cudzích jazykov.

V rámci projektu na podporu polytechnickej výchovy sme dostali moderné zariadenie do učebne fyziky a do školskej dielne. Hodnota tohto zariadenia je rádovo niekoľko tisíc €. V rámci Slovenska patríme v tejto oblasti medzi najlepšie vybavené školy.

V rámci rekonštrukčných prác postupne odstraňujeme havarijné stavy a plníme nariadenia RÚVZ, ktoré nás zaväzujú vykonať niektoré práce.

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Škola dosahuje dobré výsledky nielen v rámci samotnej edukácie ale aj v športovej a umeleckej činnosti. Všetci žiaci deviadeho ročníka boli prijatí na školy na ktoré sa hlásili.

Všetky odborné učebne a a takmer všetky triedy sú vybavených interaktívnymi tabuľami

Škola má zriadený server pre efektívnejšie využívanie internetu a informačných technológií. Všetky pavilóny sú pokryté signálom wifi.

Nedostatky vidíme predovšetkým v technickom stave budov a učební. Problematické sú elektrické rozvody a rozvádzače, ktoré už nevyhovujú aktuálnym technickým normám..

Investíciu si vyžaduje aj plynová kotolňa a teplovodný systém, ktorý je zastaralý a straty pri transporte tepla sú veľmi vysoké. Samotná tepelná bilancia budov je vďaka zastaralej streche veľmi negatívna.

Vo vyučovacom procese treba zlepšiť predovšetkým motiváciu žiakov, aby si uvedomili, že kvalita ich vedomostí ovplyvní aj ich budúcnosť.

§ 2. ods. 3 a

ŠVVP na ZŠ


ŠVVP 2020/2021 – koniec školského roka

 

ZZ/ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

VPU

0

0

5/3d

7/0d

6/2d

7/2d

4/1

9/2d

3/2d

NKS

0

0

0

1/1d

0

0

0

0

0

ĽMP

0

1/1d

0

0

0

0

0

1/0d

0

ADD

0

2/0d

0

0

0

0

0

0

0

AU bez MP

0

1/1d

0

0

3/1d

1/1d

1/0d

0

1/0d

TP

0

0

0

0

0

1/1d

0

0

2/0d

AU s MP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Viacnásobné ADD/VPU

0

0

0

0

0

0

0

2/0d

0

Spolu

0

4/2d

5/3d

8/1d

9/3d

9/4d

6/1d

11/2d

6/2d

 

 58 žiakov (z toho 18 dievčat)

§ 2. ods. 3 b

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2022: 70 z toho 30 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: 62, z toho 27 dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 11


 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov 7  05471

§ 2. ods. 3 d

Prijatí na SŠ

Prehľad o rozmiestnení žiakov na stredné školy v šk. roku 2022/2023

Počet žiakov 9. ročníka: 73

Počet prijatých na SŠ: 73

Gymnáziá: 17

Obchodná akadémia: 10

SOŠ - maturitné odbory: 27

SOŠ - trojročné odbory 18

Umelecké školy 1

Nižšie končiaci žiaci: 3

Bilingválne štúdium z 8. ročníka : 9

8 - ročné gymnázium: 3

§ 2. ods. 3 e

Klasifikácia tried

TriedaAKOANJAJ2BEOBIOCSJDEJDSIDVDACETVFJ2FYZGEOGZA
I.A               
I.B               
I.C               
II.A               
II.B               
II.C               
III.A 1,4        1    
III.B 1,74        1    
III.C 1,32        1,05    
III.D 1,74        1    
IV.A 1,96        1,05    
IV.C 1,56        1    
IV.D 1,46        1    
V.A 2,04  1,85 1,38   1,28  2,46 
V.B 2,08  1,77 1,62   1,25  2,31 
V.C 1,77  1,73 1,23   1,14  1,92 
VI.A 1,95  2,35 1,95   1,06 2,42,15 
VI.B 2,26  2,3 1,91   1,04 2,652,7 
VI.C 2,39  2,48 1,96   1,17 2,392,7 
VI.D 2,28  2,2 1,6   1 2,42,28 
VII.A1,291,58  1,96 1,35   1 2,421,85 
VII.B1,551,92  1,85 1,81   1 2,622 
VII.C1,42,08  1,88 1,56   1 2,322 
VIII.A1,71,92  1,96 1,5   1,05 1,921,88 
VIII.B2,52,09  2,04 1,7   1,09 2,221,48 
VIII.C1,51,74  2,26 1,26   1 1,782 
IX.A21,72  1,84 1,76   1 2,642,24 
IX.B2,111,92  1,69 1,88   1 1,542,08 
IX.C2,172,61  2,52 2,26   1 1,963,09 

TriedaHUVCHEIFVINFKOZMATMIANAVNEJNJ2OBNOBVPHRPJHPRV
I.A               
I.B               
I.C               
II.A               
II.B               
II.C               
III.A1  1,2 1,75 1      1
III.B1  1,47 1,71 1      1
III.C1  1,23 1,41 1      1
III.D1  1,58 2 1      1
IV.A1,39  1,7 2,13 1      1,13
IV.C1  1,4 1,88 1      1
IV.D1  1,13 1,79 1      1
V.A1  1,42 2,27 1       
V.B1  1,46 2,58 1       
V.C1,12  1,23 2,12 1       
VI.A1  1,35 1,8 1  1,25    
VI.B1,22  1,26 2,91    1,43    
VI.C1,36  1,39 2,83 1  1,83    
VI.D1,04  1,12 2,6 1  1,16    
VII.A1,081,81 1,31 2,54 11,79 1,38    
VII.B11,85 1,15 2,42 11,7 1,5    
VII.C12,08 1,28 2,28 12,38 1,28    
VIII.A11,71 1,25 2 12 1,83    
VIII.B1,042 1,48 2,74  2,5 2,22   1
VIII.C12,09 1,22 2,3  1,45 1,35    
IX.A 1,92 1,28 2,24  1,73 1,4    
IX.B 2,31 1,23 2,81 11,71 1,27    
IX.C 2,96 1,17 3,17  2,88 2    

TriedaXCBXCGPSPJPRIPRRPVOREVREHRGZaPRKLRKSaGZRKSaSZRKSRŠFRMZ
I.A               
I.B               
I.C               
II.A               
II.B               
II.C               
III.A    1,55          
III.B    1,42          
III.C    1,45          
III.D    2,11          
IV.A    1,96          
IV.C    1,72          
IV.D    1,29          
V.A               
V.B               
V.C               
VI.A               
VI.B               
VI.C               
VI.D               
VII.A               
VII.B               
VII.C               
VIII.A               
VIII.B               
VIII.C               
IX.A               
IX.B               
IX.C               

TriedaRUJRJ2SJLSprSVPŠPPTHVTEHTSVTEVTKCTriednická hodinaTZPTDAUČL
I.A   1,04           
I.B   1,09           
I.C   1           
II.A   1           
II.B   1           
II.C   1           
III.A  1,861    1      
III.B  21    1      
III.C  1,681,09    1,05      
III.D  2,261    1      
IV.A  2,091,17    1,26      
IV.C  1,961    1      
IV.D  1,751    1      
V.A  2,041,15 1 1,151,19      
V.B  2,881,23 1 11,12      
V.C  1,891,11 1 1,151,12      
VI.A  2,41 1 11,05      
VI.B  2,651,22 1 1,171,26      
VI.C  2,571,17   1,351,36      
VI.D  2,561,04 1 1,041      
VII.A1,6 1,691 1 1,081,08      
VII.B1,4 1,851,07 1 11      
VII.C1,57 2,361 1 11      
VIII.A2,3 1,881   1,171,13      
VIII.B2,29 2,041,12 1 1,141,35      
VIII.C2,17 1,611   11,13      
IX.A2,22 2,121,04   11      
IX.B2,3 21 1 11,13      
IX.C3,44 2,651,22   11,64      

TriedaVUCVLAVMRVUMVYVZBNZSEZEM
I.A        
I.B        
I.C        
II.A        
II.B        
II.C        
III.A 1,67  1   
III.B11,79  1,05   
III.C 1,45  1,05   
III.D 1,84  1   
IV.A 1,91  1,43   
IV.C 1,72  1   
IV.D 1,63  1   
V.A    1,27   
V.B    1,04   
V.C    1,15   
VI.A    1   
VI.B    1   
VI.C    1   
VI.D    1   
VII.A    1,12   
VII.B    1   
VII.C    1   
VIII.A    1   
VIII.B    1   
VIII.C    1   
IX.A    1,08   
IX.B    1   
IX.C    1,04   

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.A232120
I.B242200
I.C232211
II.A222200
II.B262510
II.C222200
III.A242202
III.B212100
III.C222110
III.D191900
IV.A252401
IV.C252410
IV.D252400
V.A272420
V.B262420
V.C282610
VI.A202000
VI.B252120
VI.C262321
VI.D262500
VII.A272600
VII.B292800
VII.C272600
VIII.A242310
VIII.B252410
VIII.C282500
IX.A292400
IX.B262600
IX.C232210

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie


Základná škola: Zlatá 2 Rožňava      Tabuľka č. 1
Prehľad stavu finančných prostriedkov za obdobie: December 2021      
v €       
UkazovateľPoskytnutá Čerpanie Zostatok Poznámky   
dotáciadotáciefinanč.prost.Fin.prost.budú použité na úhr.:    
abc=a-b    
1aNormatív z r.20211 560 223,001 515 244,0044 979,0044979,-- prevod zriaďovateľovi  
1bNormatív z r.202047 858,0047 858,000,00  
2aAsistent učiteľa /sociálny/7 850,007 850,000,00  
2bAsistent učiteľa /zdravotný/73 152,0073 152,000,00  
3aVzdelávacie poukazy 202116 762,0016 762,000,00  
3bKapitálové príjmy  0,00  
4aDopravné 202114 431,0010 136,964 294,044294,04 prevod zriaďovateľovi  
4bDopravné z r.2020  0,00  
6Na lyžiarsky výcvik žiakov  0,00  
7Škola v prírode  0,00  
8Príspevok na učebnice12 684,0012 684,000,00  
9Letná škola6 000,006 000,000,00  
10Spolu múdrejší12 800,0012 800,000,00  
11Špecifiká:Diš.v.,OOP.koord.13 202,5013 202,500,00  
aŠtátne dotácie spolu /r1a-5/:1 764 962,501 715 689,4649 273,04  
bPreplatky z roč.zúčt. ZP  0,00  
cVlastné príjmy pre ZŠ2 487,502 487,500,00  
ZŠ - zriaďovateľ (41)8 066,188 066,180,00   
sProjekt - refundácia2 286,94 2 286,942286,94 prevod zriaďovateľovi  
sProjekt - refundácia73 817,8873 817,880,00  
Projekt-refundácia mentor4 873,814 873,810,00   
dProjekt -Karpatská999,50999,500,00  
Projekt-Nadácia Pontis2 478,602 478,600,00   
Projekt-Včielky4 765,004 765,000,00   
AIPK - ZŠ spolu: /r.a+b/1 864 737,911 813 177,9351 559,98
aŠKD - dotácia142 653,96142 653,960,00  
ŠKD - vlastné príjmy21 852,0021 852,000,00   
a3ŠKD - doplatok 40 467,7240 467,720,00  
ŠKD - rekreácie941,00941,000,00   
bŠJ - dotácia 111 310,22111 310,220,00  
b3ŠJ - vlastné príjmy18 416,9718 416,970,00  
ŠJ - doplatok5 062,975 035,4527,52zostatok na bank.účte   
ŠJ - rekreácie272,00272,000,00   
ŠJ - potraviny37 677,1137 677,110,00   
ŠJ - prev.prístroje (111)kap.v.2 980,002 980,000,00   
ŠJ - prev.prístroje (111)bežné1 700,001 700,000,00   
BIIOK - spolu /r.a+b/:383 333,95383 306,4327,52
BIIIPK + OK - spolu /r.I+II/:2 248 071,862 196 484,3651 587,50
C Dary od cudzích subj.  0,00
aHmotná núdza - škol.potr.979,40979,400,00  
Hmotná núdza - réžia1 454,261 454,260,00   
bHmotná núdza - stravné102 195,7437 566,8464 628,9064628,90 prevod zriaďovateľovi  
DIVHmotná núdza - spolu /r.a+b/:104629,4040000,5064628,90
VDotácie a čerpanie spolu 2 352 701,262 236 484,86116 216,40  
/r. A+B+C+D/       
v €v €     
1Zostatok fin.prostr. na výdavkovom účte: 27,52Tabuľka č. 2  
2Zostatok fin.prostr. na výdavkovom účte ŠJ: 0,00   
3Zostatok fin. prostried. v pokladnici: 0,00   
6Vrátené: dopravné 4294,04   
7Vrátené: normatívne fin.prostriedky 44979,00   
Vrátené: nevyčerpané projekt 2286,94    
Vrátené: potraviny ÚPSVaR 64628,90    
Zostatok fin.prostriedkov spolu /r.1+2/: 116 216,40    
      
      
      
      
      
      
Zoznam neuhradených faktúr podľa dodávateľov:      Tabuľka č.3
v €      
Dodávateľvýška záväzkuz toho prez toho preúčel platby   
spoluPKOKtovary/služby    
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
      
Zoznam pohľadávok       Tabuľka č.4
Odberateľvýška pohľad.z tohoz tohopohľadávka za:   
spoluPK-ZŠ vlast.OK-ŠKD,ŠJ    
1      
2      
3      
4      
      
      
      
      
      
      
V Rožňave: 11. 01. 2022      
Vyhotovil: Mgr. Zuzana Mikulíková  riaditeľ ZŠ:Mgr. Richard Szőllős  

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Angličtina hrou19 Mgr. Zuzana Krištofová
Astronomický15 Mgr. Juraj Lörinčík
Aurel17 Mgr. Tibor Román
Bádateľský17 Mgr. Libuša Leštáková
Basketbalový krúžok22 Marián Černický
Bio objaviteľ16 Mgr. Karolína Labanczová
Čitateľský16 Mgr. Jolanta Suchá
Florbalový krúžok26 Peter Rákai
GYMNASTIKA20 Mgr. Izabella Hurajtová
Heuréka17 Mgr. Iveta Molnárová
Hopček19 Mgr. Erika Horváthová
Hudobný19 Mgr. Juraj Lörinčík
JUDO25 Ivana Mikolajová
Literárny (3-4. ročník)18 Mgr. Mária Hlaváčová
Maškrtník21 Mgr. Karolína Labanczová
MAT 9 (9. ročník)12 Mgr. Peter Vester
Mladý informatik17 Mgr. Lenka Horinková
Objavovanie a učenie 3. ročník19 Mgr. Peter Suchár
Počítačový16 PaedDr. Roland Ruszó
SJL 8 - 9 16 Mgr. Eva Dusová
Spoznávanie krajiny Gemera21 Zlata Halková
Stolný tenis18 Mgr. Štefan Gerenyi
Šachový krúžok16 Róbert Szaszák
ŠKD 120 Bc. Eva Cihajová
ŠKD 1025 Bc. Daniela Pančóová
ŠKD 1126 Bc. Nikoleta Hodermarská Dis.art.
ŠKD 222 Bc. Adriana Farkašová
ŠKD 324 Bc. Andrea Ištóková
ŠKD 422 Bc. Gabriela Pitschmannová
ŠKD 524 Bc. Janette Macková
ŠKD 625 Mgr. Viktória Sasáková
ŠKD 725 Mgr. Daniela Macková
ŠKD 825 Zlata Halková
ŠKD 926 Mgr. Michaela Benediková
Túlavé topánky22 Bc. Eva Cihajová
Turistický32 Mgr. Bohuslava Jungová
Turistický (4. ročník)21 Mgr. Matúš Koprda
Zábavné pokusy 13 Mgr. Monika Fülekyová
Zábavné učenie v 3. ročníku16 Mgr. Magdaléna Legemzová
Žiacky parlament18 Mgr. Ľubica Birková

Záver

Vypracoval: Szőllős Richard

V Rožňave, 6. októbra 2022

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 31.8.2022

Vyjadrenie rady školy

Rada školy pri zš Zlatá 2 Rožňava na svojom zasadnutí dňa 6.10.2022 prerokovala "Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2021/2022" bez pripomienok.

Mgr. Zuzana Urbán

predseda RŠ

Schválenie zriaďovateľom školy

Zriaďovateľ Základnej školy Zlatá 2, Rožňava - Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

a) bez pripomienok

b) s nasledovnými pripomienkami:

V Rožňave................................. ................................

Michal Domik

primátor mesta

 • Novinky

  • Kontakty

   • Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
   • Zlatá 2, 048 01 Rožňava E-mail: zszlata2@gmail.com 04801 Rožňava Slovakia
   • riaditeľ: +421 58 734 28 64
   • Sekretariát: +421 58 788 30 00
   • Jedáleň: +421 58 734 35 94
   • Jedáleň (mobil): 0907 947 622
   • IČO: 35543639
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje