Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola , Zlatá 2, 048 01 Rožňava
Adresa školyZlatá 2, 048 01 Rožňava
Telefón+421 58 7883000
E-mailzszlata2@gmail.com
WWW stránkahttps://www.zszlatarv.sk

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľSzőllős Richard  
ZRŠ   
ZRŠ   
ZRŠ   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predseda   
pedagogickí zamestnanci   
ostatní zamestnanci   
zástupcovia rodičov   
zástupca zriaďovateľa   
iní   

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

Názov
Sídlo
Telefón
E-mail

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 687

Počet tried: 29

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried33433433329
počet žiakov677082727892797473687
z toho v ŠKD64647658 1   263

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 h

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2021/2022 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2021/2022, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 3 a

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: ?

§ 2. ods. 3 b

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2022
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 3 e

Klasifikácia tried

TriedaAKOANJAJ2BEOBIOCSJDEJDSIDVDACETVFJ2FYZGEOGZA
I.A               
I.B               
I.C               
II.A               
II.B               
II.C               
III.A 1,4        1    
III.B 1,74        1    
III.C 1,32        1,05    
III.D 1,74        1    
IV.A 1,96        1,05    
IV.C 1,56        1    
IV.D 1,46        1    
V.A 2,04  1,85 1,38   1,28  2,46 
V.B 2,08  1,77 1,62   1,25  2,31 
V.C 1,77  1,73 1,23   1,14  1,92 
VI.A 1,95  2,35 1,95   1,06 2,42,15 
VI.B 2,26  2,3 1,91   1,04 2,652,7 
VI.C 2,39  2,48 1,96   1,17 2,392,7 
VI.D 2,28  2,2 1,6   1 2,42,28 
VII.A1,291,58  1,96 1,35   1 2,421,85 
VII.B1,551,92  1,85 1,81   1 2,622 
VII.C1,42,08  1,88 1,56   1 2,322 
VIII.A1,71,92  1,96 1,5   1,05 1,921,88 
VIII.B2,52,09  2,04 1,7   1,09 2,221,48 
VIII.C1,51,74  2,26 1,26   1 1,782 
IX.A21,72  1,84 1,76   1 2,642,24 
IX.B2,111,92  1,69 1,88   1 1,542,08 
IX.C2,172,61  2,52 2,26   1 1,963,09 

TriedaHUVCHEIFVINFKOZMATMIANAVNEJNJ2OBNOBVPHRPJHPRV
I.A               
I.B               
I.C               
II.A               
II.B               
II.C               
III.A1  1,2 1,75 1      1
III.B1  1,47 1,71 1      1
III.C1  1,23 1,41 1      1
III.D1  1,58 2 1      1
IV.A1,39  1,7 2,13 1      1,13
IV.C1  1,4 1,88 1      1
IV.D1  1,13 1,79 1      1
V.A1  1,42 2,27 1       
V.B1  1,46 2,58 1       
V.C1,12  1,23 2,12 1       
VI.A1  1,35 1,8 1  1,25    
VI.B1,22  1,26 2,91    1,43    
VI.C1,36  1,39 2,83 1  1,83    
VI.D1,04  1,12 2,6 1  1,16    
VII.A1,081,81 1,31 2,54 11,79 1,38    
VII.B11,85 1,15 2,42 11,7 1,5    
VII.C12,08 1,28 2,28 12,38 1,28    
VIII.A11,71 1,25 2 12 1,83    
VIII.B1,042 1,48 2,74  2,5 2,22   1
VIII.C12,09 1,22 2,3  1,45 1,35    
IX.A 1,92 1,28 2,24  1,73 1,4    
IX.B 2,31 1,23 2,81 11,71 1,27    
IX.C 2,96 1,17 3,17  2,88 2    

TriedaXCBXCGPSPJPRIPRRPVOREVREHRGZaPRKLRKSaGZRKSaSZRKSRŠFRMZ
I.A               
I.B               
I.C               
II.A               
II.B               
II.C               
III.A    1,55          
III.B    1,42          
III.C    1,45          
III.D    2,11          
IV.A    1,96          
IV.C    1,72          
IV.D    1,29          
V.A               
V.B               
V.C               
VI.A               
VI.B               
VI.C               
VI.D               
VII.A               
VII.B               
VII.C               
VIII.A               
VIII.B               
VIII.C               
IX.A               
IX.B               
IX.C               

TriedaRUJRJ2SJLSprSVPŠPPTHVTEHTSVTEVTKCTriednická hodinaTZPTDAUČL
I.A   1,04           
I.B   1,09           
I.C   1           
II.A   1           
II.B   1           
II.C   1           
III.A  1,861    1      
III.B  21    1      
III.C  1,681,09    1,05      
III.D  2,261    1      
IV.A  2,091,17    1,26      
IV.C  1,961    1      
IV.D  1,751    1      
V.A  2,041,15 1 1,151,19      
V.B  2,881,23 1 11,12      
V.C  1,891,11 1 1,151,12      
VI.A  2,41 1 11,05      
VI.B  2,651,22 1 1,171,26      
VI.C  2,571,17   1,351,36      
VI.D  2,561,04 1 1,041      
VII.A1,6 1,691 1 1,081,08      
VII.B1,4 1,851,07 1 11      
VII.C1,57 2,361 1 11      
VIII.A2,3 1,881   1,171,13      
VIII.B2,29 2,041,12 1 1,141,35      
VIII.C2,17 1,611   11,13      
IX.A2,22 2,121,04   11      
IX.B2,3 21 1 11,13      
IX.C3,44 2,651,22   11,64      

TriedaVUCVLAVMRVUMVYVZBNZSEZEM
I.A        
I.B        
I.C        
II.A        
II.B        
II.C        
III.A 1,67  1   
III.B11,79  1,05   
III.C 1,45  1,05   
III.D 1,84  1   
IV.A 1,91  1,43   
IV.C 1,72  1   
IV.D 1,63  1   
V.A    1,27   
V.B    1,04   
V.C    1,15   
VI.A    1   
VI.B    1   
VI.C    1   
VI.D    1   
VII.A    1,12   
VII.B    1   
VII.C    1   
VIII.A    1   
VIII.B    1   
VIII.C    1   
IX.A    1,08   
IX.B    1   
IX.C    1,04   

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.A232120
I.B242200
I.C232211
II.A222200
II.B262510
II.C222200
III.A242202
III.B212100
III.C222110
III.D191900
IV.A252401
IV.C252410
IV.D252400
V.A272420
V.B262420
V.C282610
VI.A202000
VI.B252120
VI.C262321
VI.D262500
VII.A272600
VII.B292800
VII.C272600
VIII.A242310
VIII.B252410
VIII.C282500
IX.A292400
IX.B262600
IX.C232210

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...


Prehľad stavu finančných prostriedkov za obdobie: December 2020

                           v €

 

 

Ukazovateľ

Poskytnutá

Čerpanie

Zostatok

Poznámky

 

 

 

dotácia

dotácie

finanč.prost.

Fin.prost.budú použité na úhr.:

 

 

 

a

b

c=a-b

 

 

1a

Normatív z r.2020

1 520 991,00

1 473 933,00

47 058,00

47058,-- vrátené zriaďovateľovi

 

1b

Normatív z r.2019

17 498,00

17 498,00

0,00

 

 

2a

Asistent učiteľa /sociálny/

12 400,00

12 400,00

0,00

 

 

2b

Asistent učiteľa /zdravotný/

73 152,00

73 152,00

0,00

 

 

3a

Vzdelávacie poukazy 2020

18 074,00

18 074,00

0,00

 

 

3b

Kapitálové príjmy

 

 

0,00

 

 

4a

Dopravné 2020

10 134,00

6 648,90

3485,10

3485,10 vrátené zriaďovateľovi

 

4b

Dopravné z r.2019

707,20

707,20

0,00

 

 

5

Odchodné

 

 

0,00

 

 

6

Na lyžiarsky výcvik žiakov

9 750,00

7 350,00

2 400,00

2400,-- vrátené zriaďovateľovi

 

7

Škola v prírode

12 300,00

9 490,00

2 810,00

2810,-- vrátené zriaďovateľovi

 

8

Príspevok na učebnice

19 728,00

19 728,00

0,00

 

 

9

Letná škola

2 400,00

2 400,00

0,00

 

 

a

Štátne dotácie spolu /r1a-5/:

1 697 134,20

1 641 381,10

55 753,10

 

 

b

Preplatky z roč.zúčt. ZP

 

 

0,00

 

 

c

Vlastné príjmy pre ZŠ

1 683,61

1 683,61

0,00

 

 

s

Projekt - refundácia

45 291,86

43 004,92

2 286,94

2286,94 vrátené zriaďovateľovi

 

d

Projekt - refundácia ŠJ

5 340,29

5 340,29

0,00

 

A

I

PK - ZŠ spolu: /r.a+b/

1 749 449,96

1 691 409,92

58 040,04

 

 

a

ŠKD - dotácia

154 434,10

154 434,10

0,00

 

 

 

ŠKD - vlastné príjmy

19 742,50

17 294,50

2448,00

2448 vrátené zriaďovateľovi

 

a3

ŠKD - doplatok

52 752,00

51 768,90

983,10

983,10 vrátené zriaďovateľovi

 

 

ŠKD - rekreácie

1 650,00

983,10

666,90

666,90 vrátené zriaďovateľovi

 

b

ŠJ - dotácia

114 461,00

113 842,76

618,24

616,57 vrátené zriaďovateľovi

 

b3

ŠJ - vlastné príjmy

13 520,69

12 569,79

950,90

950,90 vrátené zriaďovateľovi

 

 

ŠJ - doplatok

7 878,00

7 878,00

0,00

 

 

 

ŠJ - rekreácie

0,00

0,00

0,00

 

 

 

ŠJ - potraviny

7 362,84

6 721,06

641,78

641,78 vrátené zriaďovateľovi

 

 

ŠJ - vrátený preplatok ŠJ

1 133,58

1 133,58

0,00

 

B

II

OK - spolu /r.a+b/:

372 934,71

366 625,79

6308,92

 

B

III

PK + OK - spolu /r.I+II/:

2 122 384,67

2 058 035,71

64 348,96

 

C

 

Dary od cudzích subj.

 

 

0,00

 

 

a

Hmotná núdza - škol.potr.

1 178,60

1 178,60

0,00

 

 

 

Hmotná núdza - réžia

2 443,51

2 443,51

0,00

 

 

b

Hmotná núdza - stravné

169 192,49

54 540,89

114 651,60

114651,60 vrátené zriaďovateľovi

D

IV

Hmotná núdza - spolu /r.a+b/:

172814,60

58163,00

114651,60

 

 

V

Dotácie a čerpanie spolu

2 295 199,27

2 116 198,71

179 000,56

 

 

/r. A+B+C+D/

 

 

                                v €

v €

 

1

Zostatok fin.prostr. na výdavkovom účte:

 

1,67

Tabuľka č. 2

 

2

Zostatok fin.prostr. na výdavkovom účte ŠJ:

0,00

 

3

Zostatok fin. prostried.  v pokladnici:

 

0,00

 

 

z toho neodvedené za

 

 

 

4

Vrátené: lyžiarsky výcvik

 

2400,00

 

 

5

Vrátené: škola v prírode

 

2810,00

 

 

6

Vrátené: dopravné

 

3485,10

 

 

7

Vrátené: normatívne fin.prostriedky

47058,00

 

 

8

Vrátené: originálne kompetencie

2266,57

 

 

Vrátené: vlastné príjmy roku  2021 - ŠKD

2448,00

 

 

Vrátené: vlastné príjmy roku  2021 - ŠJ

950,90

 

9

Vrátené: na nákup potravín

 

641,78

 

10

Vrátené: projekt refundácia

2286,94

 

11

Vrátené: dotácia HN

 

114651,60

 

 

Zostatok fin.prostriedkov spolu /r.1+2/:

 

179 000,56

 

 

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Angličtina hrou19 Mgr. Zuzana Krištofová
Astronomický15 Mgr. Juraj Lörinčík
Aurel17 Mgr. Tibor Román
Bádateľský17 Mgr. Libuša Leštáková
Basketbalový krúžok22 Marián Černický
Bio objaviteľ16 Mgr. Karolína Labanczová
Čitateľský16 Mgr. Jolanta Suchá
Florbalový krúžok26 Peter Rákai
GYMNASTIKA20 Mgr. Izabella Hurajtová
Heuréka17 Mgr. Iveta Molnárová
Hopček19 Mgr. Erika Horváthová
Hudobný19 Mgr. Juraj Lörinčík
JUDO25 Ivana Mikolajová
Literárny (3-4. ročník)18 Mgr. Mária Hlaváčová
Maškrtník21 Mgr. Karolína Labanczová
MAT 9 (9. ročník)12 Mgr. Peter Vester
Mladý informatik17 Mgr. Lenka Horinková
Objavovanie a učenie 3. ročník19 Mgr. Peter Suchár
Počítačový16 PaedDr. Roland Ruszó
SJL 8 - 9 16 Mgr. Eva Dusová
Spoznávanie krajiny Gemera21 Zlata Halková
Stolný tenis18 Mgr. Štefan Gerenyi
Šachový krúžok16 Róbert Szaszák
ŠKD 120 Bc. Eva Cihajová
ŠKD 1025 Bc. Daniela Pančóová
ŠKD 1126 Bc. Nikoleta Hodermarská Dis.art.
ŠKD 222 Bc. Adriana Farkašová
ŠKD 324 Bc. Andrea Ištóková
ŠKD 422 Bc. Gabriela Pitschmannová
ŠKD 524 Bc. Janette Macková
ŠKD 625 Mgr. Viktória Sasáková
ŠKD 725 Mgr. Daniela Macková
ŠKD 825 Zlata Halková
ŠKD 926 Mgr. Michaela Benediková
Túlavé topánky22 Bc. Eva Cihajová
Turistický32 Mgr. Bohuslava Jungová
Turistický (4. ročník)21 Mgr. Matúš Koprda
Zábavné pokusy 13 Mgr. Monika Fülekyová
Zábavné učenie v 3. ročníku16 Mgr. Magdaléna Legemzová
Žiacky parlament18 Mgr. Ľubica Birková

Záver

Vypracoval: Szőllős Richard

V Rožňave, 29. septembra 2022

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

 • Novinky

  • Kontakty

   • Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
   • zszlata2@gmail.com
   • Zlatá 2, 048 01 Rožňava E-mail: zszlata2@gmail.com 04801 Rožňava Slovakia
   • riaditeľ: +421 58 734 28 64
   • IČO: 35543639
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje