Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola , Zlatá 2, 048 01 Rožňava
Adresa školyZlatá 2, 048 01 Rožňava
Telefón+421 58 7883000
E-mailzszlata2@gmail.com
WWW stránkahttps://www.zszlatarv.sk

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Szőllős Richard058/73428640917557873rikisz@centrum.sk
ZRŠMgr. Zuzana Fábiánová058/7883000 zszlata2@gmail.com
ZRŠMgr. Zdenka Gallová058/7883000 zszlata2@gmail.com
vedúca vychovávateľkaErika Hagovská058/7883000 zszlata2@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Zuzana Tobisová 
pedagogickí zamestnanciErika Hagovská 
ostatní zamestnanciMgr. Zuzana Mikulíková 
zástupcovia rodičovOndrej Lipták 
 Janka Očenášová 
 Ing. Alica Koľveková 
 Soňa Domiková 
zástupca zriaďovateľaLadislav Dávid 
 Mgr. Dionýz Kemény 
 Ing. Karol Kováč 
 Michal Drengubiak 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

NázovMesto Rožňava
SídloŠafárikova 29, 048 01 Rožňava
Telefón058/7773111
E-mailmichal.domik@roznava.sk

§ 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy

Vyhodnotenie činnosti PK CUJ v školskom roku 2020/2021

V tomto školskom roku  sa konali akcie, ktoré  boli uskutočnené už aj v predchádzajúcich rokoch.

V septembri sa počas Európskeho dňa jazykov- 25.9. konali aktivity počas vyučovacích hodín. Boli zamerané na spopularizovanie jazykov. 

V decembri sa konalo školské kolo – anglickej olympiády, kde sa zúčastnilo množstvo žiakov. V kategórii 1A sa na prvom mieste umiestnil- Tomáš Lukáč z 7.A triedy. V kategórii B  to bol– Adam Kračún z 8.C triedy.  V januári títo žiaci reprezentovali školu na okresnom kole kde sa  T.Lukáč vo svojej kategórii umiestnil na 2. mieste a A.Kračún sa neumiestnil.

Keďže bolo prerušené prezenčné vyučovanie neuskutočnili sme niektoré pravidelné aktivity ako : English week,miniolympiáda.

Vyučujúci anglického jazyka sa pravidelne zúčastňujú školení , ktoré organizuje vydavateľstvo nami používaných učebníc , ale aj iných, ktoré sú prínosom pre naše vzdelávanie. Učitelia absolvovali množstvo online školení zamerané na zatraktívnenie online vyučovania. Tiež sme sa pravidelne stretávali a predávali si skúsenosti s rôznymi online platformami, ktoré nám pomohli vo výučbe jazykov.

Taktiež používame anglické časopisy -  R and R a Gate , ktoré využívame na hodinách anglickej konverzácie.

Vyhodnotenie činnosti PK prírodovedných predmetov v školskom roku 2020/2021

Predmetová komisia prírodovedných predmetov pracovala v  školskom roku 2020/2021 podľa plánu práce prerokovaného a  schváleného zo dňa 26.08.2020. Počas školského roka sa uskutočnili tri zasadnutia podľa harmonogramu uvedeného v pláne práce. V  čase od začiatku  novembra 2020 do konca apríla 2021 škola prešla na dištančnú formu vzdelávania. Z  toho dôvodu sa plánované  februárové  zasadnutie presunulo na začiatok mája. Činnosť PK vychádzala z o sprievodcu školským rokom 2020/2021, a bola zameraná ako na starostlivosť o  nadaných žiakov, tak aj o  žiakov s IVVP a IP. Členovia PK kládli zvýšenú pozornosť príprave žiakov na Testovanie  9 a prijímacie skúšky, ako aj príprave žiakov na rôzne vedomostné súťaže, olympiády a aktivitám rozvíjajúcim finačnú gramotnosť. Vo svojom vyučovacom procese využívali počítačovú, auto vizuálnu techniku, ako aj internetové zdroje na skvalitnenie vyučovania. Počas dištančného vzdelávania využívali aplikáciu MS Teams a úlohy žiakom zadávali prostredníctvom portálu Edupage. Z dôvodu mimoriadnej situácie v  tomto školskom roku neboli plánované  žiadne exkurzie.

Výsledky predmetových olympiád a súťaží :

Z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s  ochorením Covid 19 a prechodom vyučovania na dištančnú  formu, sa aj predmetové  súťaže a olympiády v  šk.roku 2020/21 presunuli do on-line priestoru. Napriek tomu naši žiaci dosiahli niekoľko pekných umiestnení.

Okresné kolo matematickej olympiády :

Kategória Z5    1. miesto – Tomáš Kováč 5.C

Kategória Z7    1. miesto – Richard Kráľ 7.C, Tomáš Lukáč – 7.A

3. miesto – Nina Mareková 7.A, Kristián Hudák 7.C

Kategória Z9    2. miesto – Mária Domiková  9.A, Samuel Kroupa 9.A

Okresné kolo Pytagoriády :

Kategória P5, P6           1. miesto – Tomáš Kováč 5.C

Matematická súťaž  „ Máš problém ?! “ :        1.miesto – Tomáš Kováč 5.C

Celoslovenská súťaž programovania SCRATCH :

Laura Šimko 5.A          1.cena – za spoločensky prínosný  projekt,

                                   2. cena – za výbornú  grafiku.

 

Vyhodnotenie  PK SJL a spoločensko-vedných predmetov v školskom roku 2020/2021

    Z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s Corona vírusom boli niektoré súťaže a olympiády  zrušené alebo sa presunul termín konania.

Umiestnenia našich žiakov:

GEO- R. Fafrák  6.B, M. Ivanko 6.C- nezískali žiadne umiestnenie, ale boli obaja úspešní riešitelia

DEJO- okresné kolo- Nina Mareková  7.A – 1. miesto

                                     Tobias Koóš 8.C- 3. miesto

                                     Branislav Boroš 7.C- 5. miesto

Krajské kolo- Nina Mareková – 1. miesto  a úspešná riešiteľka

SJL- okresné kolo -Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas

 Stelka Nahalková IX.C – 1.miesto a 1. miesto  celoslovenské kolo

Hviezdoslavov Kubín- okresné kolo-I. kategória –poézia -  1.miesto: Rita Kerekešová
I. kategória- próza-  3. miesto: Ella Teplická
II. kategória – poézia- 3. miesto: Marián Gyürék
III. kategória – poézia- 2. miesto: Martina Prokopová

V rámci Mesiaca kníh -školská súťaž pre žiakov II. stupňa  zameraná na prácu s textom, čítanie s porozumením - Detektív :

1. miesto: Mária Domiková 9.A
2. miesto: Michaela Fabiánová 8.A
3. miesto: Jakub Dusa 5.A, Marko Novotka 5.C, Lukáš Szaszák 6.D, Tamara Lukoová 8.A, Simona Révajová 8.A

Žiaci boli ocenení cennými darčekmi.

Ďalšie súťaže a projekty:

projekt cez ministerstvo školstva Čítame radi - projekt úspešný – zakúpenie kníh v hodnote 800 eur
triedny projekt 5.C: Naša trieda číta prostredníctvom Martinusu - projekt úspešný
literárna a súťaž Medziriadky - S. Kuchtová (5.C) (vyhodnotenie až na jeseň)
literárna súťaž Cena fantázie 2021 - Martinus - S. Kuchtová (5.C) (vyhodnotenie až na jeseň)
literárna súťaž prostredníctvom televízie Jojko - S. Kuchtová (5.C), 1. miesto

 

Obsah učiva, ktoré sa presúva do ďalšieho ročníka v jednotlivých  predmetoch:

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

 5.ročník

 Literatúra : povesť, legenda, encyklopédia, komiks, bábkové divadlo.

 Sloh:  pozvánka ,plagát, oznam, rozprávanie, súkromný list, čítanie piktogramov, máp a grafov, rozlíšenie vecného a umeleckého textu,
opis živočícha, opis osoby, opis pracovnej činnosti

 Gramatika : číslovky, zámená, spisovný jazyk a nárečia

6. ročník

Literatúra: dramatické umenie- celý tematický celok

Sloh: nie je prebratý sloh

Gramatika: vetné členy

 7. ročník

Literatúra: dramatické umenie - rozhlasová hra a filmové umenie

Sloh: nie je prebratá slohová zložka

Gramatika: spojky,  syntax

8. ročník

Literatúra: všetko sa prebralo

Sloh: slohová zložka nie je prebratá

Gramatika:  syntax

9. ročník

Literatúra: dramatické umenie - tragédia, komédia a muzikál

Sloh: neprebrala sa slohová zložka

Gramatika:  všetko sa prebralo

 

GEOGRAFIA

- vo všetkých ročníkoch sa prebralo celé naplánované učivo , okrem   7. ročníka, kde sa neprebralo učivo - severná a južná  Európa.

 

DEJEPIS

5. ročník

Všetko učivo bolo prebraté podľa ČTP, keďže časová dotácia 1 vyučovacia hodina bola dodržaná aj počas dištančného vyučovania.

6. ročník

Počas dištančného vyučovania sa časová dotácia znížila z dvoch hodín na 1. Posledné prebraté učivo Zánik Rímskej ríše. Ostáva prebrať tematický celok Stredoveká spoločnosť

7. ročník

Posledné prebraté učivo Kritika cirkvi a náboženské vojny. Do 8. ročníka sa presúva tematický celok Osvietenstvo

8. ročník

Všetko učivo bolo prebraté podľa ČTP, keďže časová dotácia 1 vyučovacia hodina bola dodržaná aj počas dištančného vyučovania.

9. ročník

Časová dotácia sa počas dištančného vyučovania znížila z 3 hodín na 1. Posledný tematický celok II. svetová vojna.

Z vyššie uvedeného dôvodu som sa po otvorení školy zameral na vybrané kapitoly z národných a svetových dejín. Rozdelenie Európy, Vznik železnej opony, Berlínsky múr, Sovietizácia Československa, Pražská jar 1968

 

 

Pozn. : Vychádzali sme z Usmernenia MŠVVŠ SR k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v šk. roku 2020/21.

Vyhodnotenie činnosti  MZ  1. - 4. ročníkov v školskom roku 2020/2021

MZ sa konalo štyrikrát do roka. Pracovali sme podľa plánu práce na školský rok 2020/2021. Zasadnutia boli pravidelné, pripravovali sa veľmi rôznorodé aktivity pre žiakov celého prvého stupňa. V druhom polroku sa nepodarilo uskutočniť viaceré plánované akcie z dôvodu epidémie COVID-19. Učitelia prvého stupňa na zasadnutí sa dohodli, že v budúcom školskom roku 2020/2021 budeme pracovať naďalej podľa Štátneho vzdelávacieho programu - primárne vzdelávanie - 1. stupeň základnej školy. Budeme hodnotiť podľa metodických pokynov č.22 / 2011- hodnotenie žiakov základnej školy.

Keďže bolo vyučovanie prerušené od 15.12.2020 do 6.4.2021 na základe usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR, vzdelávanie žiakov bolo dištančné, úlohy odovzdávali online.   

Zhodnotili sme aktivitu  žiakov počas koronavírusu a vyhodnotili ich výchovno-vzdelávacie výsledky v druhom polroku.

K bodu 3 :   

 Dohodli sme sa, že žiaci prvého ročníka budú mať záverečné slovné hodnotenie, ostatné ročníky budú hodnotené známkou. Neklasifikované budú predmety: ETV, TSV, VYV a HUV.

 

Navrhujeme uskutočniť inventarizáciu skladu pomôcok a učebníc na 1. stupni.

Dohodli sme sa na potrebe zakúpenia pomôcok pre výučbu – tablety /15ks/, ktoré zostatnú aj s nabíjačkou na prvom stupni, slúchadlá /15ks/, ktoré tiež zostatú v učebni INF na prvom stupni v uzamykateľnej skrini. Ďalej je potrebné zosúladiť všetky softvéry v učebniach, snažiť sa aby informatiku učili „informatici“. V zborovni na prvom stupni potrebujeme skartovačku.

Dohodli sme zoznam na zakúpenie PZ pre jednotlivé ročníky:

1.roč. – PZ z ANJ, Prvouky

2.roč. – PZ z ANJ, SJL, ČÍT, MAT, VLA a PDA, Zbierku z MAT

3.- 4.roč. – PZ z SJL, ČÍT, MAT,  VLA a PDA,  Zbierku z MAT

Vypracovali sme zoznam pomôcok pre žiakov 1. ročníka.

Ďalej navrhujeme obohatiť knižný fond o novšie vydania od V. Šikula - Prázdniny so strýcom Rafaelom, J. Čapek – O psíčkovi a mačičke a knihy od aktuálnych autorov ako G. Futová, R. Brat, D. Hevier.

Navrhujeme aj naďalej zakázať rodičom vstup do budovy školy a dodržiavať bezpečnostné a hygienické karanténne opatrenia.

MZ berie na vedomie  :

- vyhodnotenie práce MZ, za školský rok 2020/2021

- vyhodnotenie výchovno – vzdelávacej práce v jednotlivých ročníkoch

- návrhy a pripomienky MZ

- záverečné hodnotenie žiakov

MZ ukladá :

V budúcom školskom roku pracovať podľa Štátneho vzdelávacieho program – primárne vzdelávanie - 1. stupeň základnej školy, hodnotiť podľa metodického pokynu č.22 / 2011- hodnotenie žiakov  ZŠ.

-  Doplniť materálno - technické vybavenie podľa možností,                                                       -  Vypracovať zoznam pomôcok pre budúcich prvákov,                                                              -  Určiť zodpovednú osobu za učebňu informatiky na 1.stupni, podľa úväzku /v danej učebni/.

 

Vyhodnotenie podujatí  MZ  1. - 4. ročníkov

 

1.      Európsky týždeň športu                     Zodpovední: uč. 2.- 4. roč.

#BeActive                                        uskutočné

 Termín: september 2020

 

2.      Zdravá výživa – Deň mlieka              Zodpovední: Mgr. Suchá, Mgr. Forgáčová

Termín: september – október            uskutočné

 

 

3.      Európsky deň jazykov                        Zodpovední: uč.1.- 4. roč.

   Termín: 26. september 2020          uskutočné

 

 

4.      Deň zdravej výživy                             Zodpovední: uč.1.- 4. roč.

 Termín: 16.10.2020                         uskutočné

 

5.      Imatrikulácia prvákov                        Zodpovední: Mgr. Fábiánová, Mgr. Ladová

  Termín: október 2020                       uč. 1.- 4.roč., vych. ŠKD

                                                           uskutočné

 

6.      Zber papiera a gaštanov                   Zodpovední: uč.1.- 4. roč., vych. ŠKD

 Termín: október 2020                  uskutočné   

 

7.      Spolupráca s MŠ                               Zodpovední: učitelia 1.roč.,

- adaptácia prvákov                                  Mgr. Fábiánová, PaedDr. Hagovská

   Termín: október 2020                     uskutočné

 

8.      Mikuláš                                            Zodpovední: triedni učitelia

  Termín: december 2020                           uskutočné

          

9.      Deň Zeme                                        Zodpovední: triedni učitelia

  Termín: apríl 2021                                 uskutočné

 

10.   Deň vody                                         Zodpovední: triedni učitelia

  Termín: máj 2021                                   uskutočné

 

11.   Olympijské hry                                  Zodpovední: uč. 3.-4. roč.

   Termín: jún 2021                             uskutočnené

 

12.   Návšteva baníckeho múzea             Zodpovední: prvý stupeň

   Termín: jún 2021                             uskutočnené

 

13.   Návšteva knižnice                             Zodpovední: uč. 1.-2. roč.

    Termín: jún 2021                             uskutočnené

 

14.   Koncoročné školské výlety:              Zodpovední: tr. uč. prvého stupňa                      

Gombasek – jaskyňa                          uskutočnené

ZOO – Spiš. N. Ves

„Gulášpárty“

„Strelnica“     

Kalvária Rožňava                               

       

 

 

Ostatné akcie boli zrušené z dôvodu epidémie vírusu COVID-19.

 

 

Vyučovanie bolo prerušené na základnej škole od 15.12.2020 do 6.4.2021 na základe usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vyučovanie prebiehalo dištančnou formou.

 

Ďalšie aktivity žiakov prvého stupňa, ktoré sa uskutočnili v tomto šk. r. 2020-2021:

 

Ø  vystúpenie  s programom na ROŽŇAVSKOM JARMOKU

Ø  Halloween v škole

Ø  GOS Tradície na Gemeri

Ø  preventívno-dopravná akcia Čert - Mikuláš  v spolupráci s dopravnou políciou SR

Ø  Mikulášska nádielka pre zvieratká v útulku

Ø  Vianočné tvorivé dielne v Gem.knižnici

Ø  školské a okresné kolo Hviezdoslavov Kubín

Ø  Pytagoriáda

Ø  Matematický klokan

Ø  brigáda v okolí školy

Ø  a iné…

 

Zápisnica z 3.zasadnutia PK –výchovných predmetov v školskom roku 2020/2021

 

Predmetová komisia výchovy pracovala v školskom roku 2020/2021 v tomto zložení:

Vedúca PK: Mgr. Ľubica Birková

Členovia: Bohuslava Kubovičová, Tibor Nahalka, Stanislav Székely, , Juraj Lörinčík, Veronika Hajčiová, Libuša Leštáková, Zuzana Tobisová.Slávka Zatrochová, Ružena Karpátyová,Peter Svičín

      Hlavné úlohy plánu PK vychádzali z POP MŠ SR na školský rok 2020/2021 rozpracovaných v Pláne práce školy.

     PK sa na svojich zasadnutiach stretla 3x, z toho 1x online,z dôvodu dištančnej formy vyučovania. PK pracovala podľa plánu práce, zabezpečovala úlohy a podujatia vyplývajúce z charakteru týchto predmetov.

Vedúca PK-poďakovala učiteľom za celoročnú prácu:

-učitelia pripravovali žiakov na :súťaže a olympiády aj počas ONLINE vyučovania

-zviditeľňovali školu výzdobou interiéru a exteriéru, úpravou areálu školy

ODBORNÝ RAST UČITEĽOV

 

     Členovia PK sa pre skvalitnenie svojej odbornej a pedagogickej úrovne venovali štúdiu odbornej a pedagogickej literatúry.

 

SPLUPRÁCA SO ŠPECIÁLNOU PEDAGOGIČKOU, ASISTENTOM UČITEĽA

 

     Spolupráca so špeciálnou pedagogičkou bola na dobrej úrovni. V prípade potreby boli s ňou konzultované aktuálne problémy ihneď po skončení hodiny, v prípade potreby priamo na hodine.

Škola spolupracovala s CCCaP. Policajným zborom, CVČ

 

Vyhodnotenie podľa jednotlivých predmetov:

            HUV (hudobná výchova)

V školskom roku 2020/2021 bola v hudobnej výchove časová dotácia 1 hodina týždenne. Celoročným cieľom vyučovania hudobnej výchovy vo všetkých ročníkoch bola najmä snaha aby si žiaci tvorivo osvojovali hudbu a spoznávali hudobné umenie v kontexte s inými druhmi umenia, aby sa hudba stala súčasťou života žiakov a aby si žiaci prostredníctvom tvorivých činností a komunikácie s umením vytvárali svoj autentický spôsob bytia.   

Predmet HUV (5.-6.-7.8 ročník) sa na vysvedčení –hodnotil ako –ABSOLVOVAL.  Každý jednotlivec v ročníku prezentoval hudbu ktorú počúval, spolu s vyučujúcim danú hudobnú ukážku rozoberal z pohľadu vplývania na svoju osobnosť, pričom počúvanie hudby mohli žiaci využívať ako psychohygienu. Žiaci, okrem prezentácie ako jednotlivci v ročníku, taktiež spolupracovali vo vytvorených skupinkách podľa hudobných štýlov, spolu s vyučujúcim zaraďovali  hudobnú ukážku do časového obdobia. Vyučujúci prikladal dôraz počúvaniu hudby , ktorá  vplýva na formovanie osobnosti žiaka.  Táto aktivita bola spojená s tematickým výchovno-vzdelávacím plánom v jednotlivých ročníkoch

 

 

 

 

 

            VYV ( výtvarná výchova )

Hlavným cieľom bolo naučiť žiakov poznávať vybrané techniky, vedome rozvíjať tvorivosť, formovať a rozvíjať gramotnosť žiaka v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami, rozvíjať cítenie, vnímanie, fantáziu.

Predmet VYV sa klasifikoval na vysvedčenív ako- ABSOLVOVAL vo všetkých ročníkoch známkou. Časová dotácia bola 1 hodina týždenne.

V školskom roku 2020/21 pracovali žiaci na hodinách Výtvarnej výchovy podľa tematicko-výchovno vzdelávacích plánov. V priebehu školského roka sme sa zapojili do niekoľkých výtvarných súťaží a projektov. Počas roka predovšetkým do výtvarných súťaží zameraných na environmentálnu a regionálnu tematiku  (v rámci projektov Zelenej školy..Žiaci v rámci hodín výtvarnej výchovy a výchovy umením pripravovali rekvizity na školské súťaže a aktivity: Súťaž o najkrajšiu triedu,   

            TEH (technická výchova )

Žiaci prostredníctvom tohto predmetu získavajú poznatky z prvotnej technickej gramotnosti, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou všeobecného vzdelania každého jedinca. Cieľom technickej výchovy je viesť žiakov k získavaniu základných užívateľských zručností v rôznych  oblastiach ľudskej činnosti a prispievať k poznaniu trhu práce, k  vytváraniu životnej i profesijnej orientácie žiakov.

Predmet Technika) sa klasifikoval ako -ABSOLVOVALna vysvedčení  vo všetkých ročníkoch Žiaci sa oboznámili s rôznym druhom materiálu a prácou s ňou, získali zručnosti s používaním rôzneho náradia, vošli do problematiky elekromotorov.

 

            TSV ( telesná a športová výchova )

Hlavným cieľom vo vyučovaní TSV bolo zvládnutie základného učiva čo najväčším počtom žiakov. Vo vyučovacom procese sme sa venovali nielen žiakom nadaným a talentovaným, ale aj žiakom pohybovo zaostávajúcim, aby hodiny TSV boli pre nich spojené s radosťou z pohybu a dosiahnutého výkonu.

     Predmet TSV (5. - 9. roč.) sa klasifikoval  na vysvedčení ako- ABSOLVOVAL vo všetkých ročníkoch.     Predmet TSV sa vyučoval dve hodiny v týždni Na hodinách TSV sme pracovali so žiakmi podľa tematických výchovno-vzdelávacích plánov vychádzajúcich z učebných osnov a možností školy. Hodiny TV prebiehali v telocvični a na športovom areáli, Vyučujúci dodržiavali základnú štruktúru v ročných plánoch práce a vyučovanie sa uskutočňovalo v blokoch, čo umožnilo žiakom primeraný priestor na zvládnutie učiva. 

 

OBN ( občianska náuka)

Občianska náuka je učebný predmet, prostrednictvom ktorého žiaci základných škôl a stredných škôl nadobudajú vedomosti o histórii a štruktúre politických inštitúcií, sú vedení k záujmu o účasť na politickom živote, k viere v základné hodnoty spoločnosti.

Predmet OBN(5. - 9. roč.) sa klasifikoval  na vysvedčení známkou vo všetkých ročníkoch.    

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 672

Počet tried: 30

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried34334433330
počet žiakov688470749486647854672
z toho v ŠKD687861584    269

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet odborných zamestnancov
TPP5417 
DPP801
Znížený úväzok30 
ZPS01 
Na dohodu50 

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov04646
vychovávateľov01111
asistentov učiteľa01111
    
spolu 6868
    
Odborní zamestnanci   
školský psychológ 11

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažeokr. kolokraj. koloceloslovenské kolomedzinárodné koloMeno
Vedomostné súťaže     
Matematická olympiáda Z53.-- Maximinián Labaška
Astronomická súťaž "Čo vieš o hviezdach"-2.- Sabina Mužlazová
Celoslovenská súťaž v programovaní "Scratch match--2. dievčatá z V.B
Olympiáda v anglickom jazyku kat. 1A2.-- Adam Kračún
Olympiáda v anglickom jazyku kat. B1.-- Tereza Lučková
Technická olympiáda3.-- Matúš Čipka
Dejepisná olympiáda2.-- Filip Szöllös
Geografická olympiáda3.-- Richard Fafrák
Prednesové a umelecké súťaže     
Jesenné aranžovanie1.-- Simona Lišuchová
Jesenné aranžovanie2.1.- Lukáš Szaszák
Moje ľudské práva - výtvarná súťaž--1. Tamara Lukoová
      
Športové súťaže     
Bedminton dievčat1.1.- Monika Černajová, Bianka Beneová
Bikros 1. - 4. ročník3.--  
Bikros 5. - 9. ročník2.--  
Bikros 5. -9. ročník1.-- Mária Domiková
Cezpoľný beh dievčatá1... Mária Domiková, Ariana Horňáková, Alexandra Halászová
Šach chlapci1.--  
Šach dievčatá1.--  
Šach CH. jednotlivci1.-- Tobias Koóš
Šach CH. jednotlivci2.-- Tomáš Lukáč
Šach CH. jednotlivci3.-- Lukáš Szaszák
Šach D. jednotlivci1.2.- Adriana Straková
Šach D. jednotlivci2.-- Dominika Lázárová
Stolný tenis D.3.-- Sabina Mužlayová, Mária domiková, Sandra Domiková
Florbal D.3.--  
Zjazdové lyžovanie1.---Peter Ambrúž

SJL monitoring

MAT monitoring

Trieda

Body

%

Percentil �koly

Percentil testu

Body

%

Percentil �koly    

Percentil testu

 

1.

IX.C

18,7

62,2

63

51,1

18,5

61,7

72,3

57,3

2.

IX.A

15,8

52,5

45,2

38,8

13,6

45,3

44,8

39

3.

IX.B

17,7

59,1

55,5

45,7

14,2

47,2

42,7

39,4

Kontakt v n�dzi: monitoring@asc.sk

Aktivity a prezentácia na verejnosti

V školskom roku 2020/2021 škola pokračuje vo svojich aktivitách orientovaných na okolitú komunitu.

Predovšetkým sa zlepšila funkčnosť a aktualizácia školskej internetovej stránky. Zefektívnila sa spolupráca s rodičmi prostredníctvom internetovej žiackej knižky, vďaka ktorej sú rodičia informovaní priebežne o vzdelávacích výsledkoch a dochádzke svojich detí.

Spolupracujeme s miestnym regionálnym denníkom, súkromnou televíznou spoločnosťou s celoslovenským pôspbením, rôznymi internetovými portálmi.

V rámci našich činností zapájame rodičov do rôznych podujatí ako napr. Ples školy, Októberfest, Rodičovská akadémia, Juniáles, posedenia pre starých rodičov a iné.

S veľkým ohlasom sa stretol aj Zlatý školský ples, ktorý sa už stáva tradíciou a v novembri 2019 sme mali už deviaty ročník. Žiaľ, bol to zatiaľ posledný, keďže epidemiologická situáca nám neumožňuje organizovať takéto hromadné podujatia.


September 2020
Slávnostné otvorenie školského roka
Svetový deň mlieka
Škola na kolesách
Múzejný deň UNESCO
Európsky týždeň športu Be active
Európsky deň jazykov
Testovanie prvákov TŠV
Divadelné predstavenie Pipi dlhá pančucha
Október 2020
Svetový deň úsmevu
Svetový deň výživy
Imatrikulácia prvákov
Zber papiera a gaštanov
Adaptácia prvákov - spolupráca s MŠ
Mesiac úcty k starším
Halloween
Raj na Zlatej
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas
Medzinárodný deň hudby
November 2020
Deň vojnových veteránov
Didaktické hry
Týždeň športu v ŠKD
Zdravé ústa, zdravé zuby
Jesenné aranžovanie
Technická olympiáda
Bubnovačka
Olympiáda v ANJ
Matematická olympiáda
Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
Ocenenie DO Fénix
Týždeň boja proti drogám
Hodina deťom
December 2020
Advent
Zbierka pre útulok
Najkrajšia záložka
Ekoposter
Mikuláš
Policajti v našom meste
Šaliansky Maťko
i Bobor
Micro:bit na Zlatej
Pytagoriáda
Vianočné besiedky
Vianočná pošta
Január 2021
Zábavné hry v snehu
Február 2021
Deň bezpečnejšieho internetu
Najkrajší zimný príbeh
Týždeň zdravej výživy
Deň sv. ValentínaChemická olympiáda
Marec 2021
Mesiac knihy
Dejepisná olympiáda
Veľkonočné tvorenie
MS v šachu
Scratch nás baví
Apríl 2021
Mesiac lesov
Zápis prvákov
Deň Zeme
Potulky s Kubom
Máj 2021
Deň matiek
Pomáhame si
Projekt Sadovo
Jún 2021
Eko alarm
Hviezdoslavov Kubín
Slávnostné ukončenie školského roka
Vyznamenanie najúspešnejších žiakov školy

§ 2. ods. 1 h

Projekty

A) Dlhodobé:

Infovek - zavádzanie IKT do vyučovacieho procesu, bezplatný prístup na internet a zvýhodnené resp. bezplatné licencie na software

A) Dlhodobé

Škola podporujúca zdravie - projekt zameraný na zlepšovanie návykov detí a na vytvorenie zdravšieho prostredia v školách

Strom života - projekt zameraný na zber a bezpečnú likvidáciu monočlánkov a batérií z mobilných telefónov, fotoaparátov, kamier a i.

Pomáhajúce profesie vo vzdelávaní

Infovek

B) Krátkodobé:

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Aktivizujúce metódy vo výchove

Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov

Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Podpora sociálnej inklúzie v ZŠ Zlatá 2, Rožňava

IT Akadémia

Projekt s DM drogériou na revitalizáciu školskej zelene

Eko alarm

Spolu múdrejší

Sadovo

C) Novopodaný projekt: Pomáhajúce profesie vo vzdelávaní

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 6.2.2019

Druh inšpekcie: Tematická

Úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti prírodovednej gramotnosti - testovanie žiakov 9. ročníka základnej školy

Dosiahnutá úroveň 44,79%

Celoslovenský priemer: 50,60%

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

Škola vstúpila v septembri 2020 do svojho 60. školského roku. Počas svojej existencie neprebehla žiadny významná rekonštrukcia, čo sa odráža na technickom stave budov, ktoré sú v havarijnom stave a je nevyhnutné riešiť súčasný stav v spolupráci so zriaďovateľom, lebo finančné možnosti školy sú značne obmedzené.

Najväčší problém predstavujú zatekajúce strechy, elektrické rozvody sú v havarijnom stave, rovnako ako vodovodné a kanalizačné rozvody.

Technický stav plynovej kotolne je stabilizovaný.

Vyučovací proces je zabezpečený materiálne na dobrej úrovni, primerane sa využívajú prostriedky IKT s možnosťou využívať 3 počítačové učebne a dve učebne na výučbu cudzích jazykov.

V rámci projektu na podporu polytechnickej výchovy sme dostali moderné zariadenie do učebne fyziky a do školskej dielne. Hodnota tohto zariadenia je rádovo niekoľko tisíc €. V rámci Slovenska patríme v tejto oblasti medzi najlepšie vybavené školy.

V rámci rekonštrukčných prác postupne odstraňujeme havarijné stavy a plníme nariadenia RÚVZ, ktoré nás zaväzujú vykonať niektoré práce.

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Škola dosahuje dobré výsledky nielen v rámci samotnej edukácie ale aj v športovej a umeleckej činnosti. Všetci žiaci deviadeho ročníka boli prijatí na školy na ktoré sa hlásili.

Všetky odborné učebne a a takmer všetky triedy sú vybavených interaktívnymi tabuľami

Škola má zriadený server pre efektívnejšie využívanie internetu a informačných technológií. Všetky pavilóny sú pokryté signálom wifi.

Nedostatky vidíme predovšetkým v technickom stave budov a učební. Problematické sú elektrické rozvody a rozvádzače, ktoré už nevyhovujú aktuálnym technickým normám..

Investíciu si vyžaduje aj plynová kotolňa a teplovodný systém, ktorý je zastaralý a straty pri transporte tepla sú veľmi vysoké. Samotná tepelná bilancia budov je vďaka zastaralej streche veľmi negatívna.

Vo vyučovacom procese treba zlepšiť predovšetkým motiváciu žiakov, aby si uvedomili, že kvalita ich vedomostí ovplyvní aj ich budúcnosť.

§ 2. ods. 3 a

ŠVVP na ZŠ


ŠVVP 2020/2021 – koniec školského roka

 

ZZ/ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

VPU

0

0

5/3d

7/0d

6/2d

7/2d

4/1

9/2d

3/2d

NKS

0

0

0

1/1d

0

0

0

0

0

ĽMP

0

1/1d

0

0

0

0

0

1/0d

0

ADD

0

2/0d

0

0

0

0

0

0

0

AU bez MP

0

1/1d

0

0

3/1d

1/1d

1/0d

0

1/0d

TP

0

0

0

0

0

1/1d

0

0

2/0d

AU s MP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Viacnásobné ADD/VPU

0

0

0

0

0

0

0

2/0d

0

Spolu

0

4/2d

5/3d

8/1d

9/3d

9/4d

6/1d

11/2d

6/2d

 

 58 žiakov (z toho 18 dievčat)

§ 2. ods. 3 b

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: 80 z toho 33 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: 66, z toho 29 dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 14


 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov 7  05471

§ 2. ods. 3 d

Prijatí na SŠ

Prehľad o rozmiestnení žiakov na stredné školy v šk. roku 2020/2021

Počet žiakov 9. ročníka: 54

Počet prijatých na SŠ: 54

Gymnáziá: 12

Obchodná akadémia: 15

SOŠ - maturitné odbory: 20

SOŠ - trojročné odbory 6

Športové školy 1

Nižšie končiaci žiaci: 0

Bilingválne štúdium z 8. ročníka : 0

8 - ročné gymnázium: 7

§ 2. ods. 3 e

Klasifikácia tried

TriedaAKOANJBIODEJFYZGEOCHEINFMATNJ2OBNPRVPRRPVORJ2
I.A               
I.B               
I.C               
II.A 1,62     11,55    1,64 
II.B 1,53     1,051,7  1 1,47 
II.C 1,43     1,131,26    1,3 
II.D 1,58     1,112,16    1,74 
III.A 1,86     1,12,05  1,241,9  
III.C 1,65     1,041,69  11,42  
III.D 1,4     1,241,8  1,161,92  
IV.A 1,67     1,211,71  1,291,54  
IV.B 1,52     1,281,84  11,6  
IV.C 1,58     1,211,72  11,52  
V.A 1,61,61,44 1,56 1,241,48      
V.B 1,811,711,29 1,52 1,292,33      
V.C 1,831,781,43 1,91 1,482,17      
V.D 1,481,841,2 1,92 1,522,24      
VI.A 1,921,572,242,33 1,712,57 1,57    
VI.B 1,821,951,5922,18 1,452,36 1,59    
VI.C 1,861,831,521,612,04 1,352,09 1,52    
VI.D 2,522,432,382,242,38 1,92,86 2,1    
VII.A1,672,051,621,91,482,11,861,332,191,51,33   1,5
VII.B3,52,432,171,871,71,782,521,522,5221,26   2,36
VII.C21,41,351,31,92,21,81,32,31,671,2   1,2
VIII.A31,921,852,152,352,151,921,1521,731,46   1,89
VIII.B2,442,21,922,642,482,442,561,242,641,671,36   2,2
VIII.C2,172,422,743,043,043,373,231,783,262,42,634  3,2
IX.A1,4221,4121,411,881,472,292,81,47   2,29
IX.B1,222,0621,391,941,222,171,672,561,751,72   2
IX.C1,331,531,631,111,841,111,741,472,051,331,21   2

TriedaSJLSprVUCVLA
I.A 1  
I.B 1  
I.C 1,09  
II.A1,951  
II.B1,7512 
II.C1,521,04  
II.D2,211  
III.A2,11,1 1,95
III.C1,731,08 1,42
III.D2,041,12 1,8
IV.A1,631,08 1,88
IV.B1,761 1,52
IV.C1,641,08 1,72
V.A2,081  
V.B2,291,14  
V.C2,091,22  
V.D2,241  
VI.A1,861,1  
VI.B1,871,18  
VI.C2,131  
VI.D2,11,19  
VII.A1,811  
VII.B2,351,04  
VII.C1,951,05  
VIII.A2,271  
VIII.B2,21,08  
VIII.C2,71,26  
IX.A2,121,24  
IX.B2,51,06  
IX.C1,841,05  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.A222200
I.B232300
I.C232120
II.A232011
II.B212100
II.C232210
II.D191720
III.A222100
III.C262600
III.D252320
IV.A252501
IV.B252500
IV.C252400
V.A252410
V.B232200
V.C242210
V.D262410
VI.A221920
VI.B232020
VI.C242210
VI.D211830
VII.A212100
VII.B232300
VII.C232000
VIII.A302601
VIII.B252500
VIII.C272034
IX.A181700
IX.B181800
IX.C201900

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie


Prehľad stavu finančných prostriedkov za obdobie: December 2020

                           v €

 

 

Ukazovateľ

Poskytnutá

Čerpanie

Zostatok

Poznámky

 

 

 

dotácia

dotácie

finanč.prost.

Fin.prost.budú použité na úhr.:

 

 

 

a

b

c=a-b

 

 

1a

Normatív z r.2020

1 520 991,00

1 473 933,00

47 058,00

47058,-- vrátené zriaďovateľovi

 

1b

Normatív z r.2019

17 498,00

17 498,00

0,00

 

 

2a

Asistent učiteľa /sociálny/

12 400,00

12 400,00

0,00

 

 

2b

Asistent učiteľa /zdravotný/

73 152,00

73 152,00

0,00

 

 

3a

Vzdelávacie poukazy 2020

18 074,00

18 074,00

0,00

 

 

3b

Kapitálové príjmy

 

 

0,00

 

 

4a

Dopravné 2020

10 134,00

6 648,90

3485,10

3485,10 vrátené zriaďovateľovi

 

4b

Dopravné z r.2019

707,20

707,20

0,00

 

 

5

Odchodné

 

 

0,00

 

 

6

Na lyžiarsky výcvik žiakov

9 750,00

7 350,00

2 400,00

2400,-- vrátené zriaďovateľovi

 

7

Škola v prírode

12 300,00

9 490,00

2 810,00

2810,-- vrátené zriaďovateľovi

 

8

Príspevok na učebnice

19 728,00

19 728,00

0,00

 

 

9

Letná škola

2 400,00

2 400,00

0,00

 

 

a

Štátne dotácie spolu /r1a-5/:

1 697 134,20

1 641 381,10

55 753,10

 

 

b

Preplatky z roč.zúčt. ZP

 

 

0,00

 

 

c

Vlastné príjmy pre ZŠ

1 683,61

1 683,61

0,00

 

 

s

Projekt - refundácia

45 291,86

43 004,92

2 286,94

2286,94 vrátené zriaďovateľovi

 

d

Projekt - refundácia ŠJ

5 340,29

5 340,29

0,00

 

A

I

PK - ZŠ spolu: /r.a+b/

1 749 449,96

1 691 409,92

58 040,04

 

 

a

ŠKD - dotácia

154 434,10

154 434,10

0,00

 

 

 

ŠKD - vlastné príjmy

19 742,50

17 294,50

2448,00

2448 vrátené zriaďovateľovi

 

a3

ŠKD - doplatok

52 752,00

51 768,90

983,10

983,10 vrátené zriaďovateľovi

 

 

ŠKD - rekreácie

1 650,00

983,10

666,90

666,90 vrátené zriaďovateľovi

 

b

ŠJ - dotácia

114 461,00

113 842,76

618,24

616,57 vrátené zriaďovateľovi

 

b3

ŠJ - vlastné príjmy

13 520,69

12 569,79

950,90

950,90 vrátené zriaďovateľovi

 

 

ŠJ - doplatok

7 878,00

7 878,00

0,00

 

 

 

ŠJ - rekreácie

0,00

0,00

0,00

 

 

 

ŠJ - potraviny

7 362,84

6 721,06

641,78

641,78 vrátené zriaďovateľovi

 

 

ŠJ - vrátený preplatok ŠJ

1 133,58

1 133,58

0,00

 

B

II

OK - spolu /r.a+b/:

372 934,71

366 625,79

6308,92

 

B

III

PK + OK - spolu /r.I+II/:

2 122 384,67

2 058 035,71

64 348,96

 

C

 

Dary od cudzích subj.

 

 

0,00

 

 

a

Hmotná núdza - škol.potr.

1 178,60

1 178,60

0,00

 

 

 

Hmotná núdza - réžia

2 443,51

2 443,51

0,00

 

 

b

Hmotná núdza - stravné

169 192,49

54 540,89

114 651,60

114651,60 vrátené zriaďovateľovi

D

IV

Hmotná núdza - spolu /r.a+b/:

172814,60

58163,00

114651,60

 

 

V

Dotácie a čerpanie spolu

2 295 199,27

2 116 198,71

179 000,56

 

 

/r. A+B+C+D/

 

 

                                v €

v €

 

1

Zostatok fin.prostr. na výdavkovom účte:

 

1,67

Tabuľka č. 2

 

2

Zostatok fin.prostr. na výdavkovom účte ŠJ:

0,00

 

3

Zostatok fin. prostried.  v pokladnici:

 

0,00

 

 

z toho neodvedené za

 

 

 

4

Vrátené: lyžiarsky výcvik

 

2400,00

 

 

5

Vrátené: škola v prírode

 

2810,00

 

 

6

Vrátené: dopravné

 

3485,10

 

 

7

Vrátené: normatívne fin.prostriedky

47058,00

 

 

8

Vrátené: originálne kompetencie

2266,57

 

 

Vrátené: vlastné príjmy roku  2021 - ŠKD

2448,00

 

 

Vrátené: vlastné príjmy roku  2021 - ŠJ

950,90

 

9

Vrátené: na nákup potravín

 

641,78

 

10

Vrátené: projekt refundácia

2286,94

 

11

Vrátené: dotácia HN

 

114651,60

 

 

Zostatok fin.prostriedkov spolu /r.1+2/:

 

179 000,56

 

 

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuVedúci
Astronomický krúžokMgr. Juraj Lörinčík
AurelMgr. Tibor Román
Bádateľský krúžokMgr. Peter Suchár
Bádateľský krúžokMgr. Libuša Leštáková
Bio objaviteľMgr. Karolína Labanczová
Čítanie hrouMgr. Jolanta Suchá
Folklórny krúžokMgr. Daniela Macková
Hudobný krúžokMgr. Juraj Lörinčík
Informatický krúžokMgr. Lenka Horinková
krúžok mladých novinárovMgr. Eva Dusová
Literárno-dramatický krúžokMgr. Mária Hlaváčová
MaškrtníkMgr. Karolína Labanczová
Matematika - 9Mgr. Peter Vester
Mladý vedecMgr. Monika Fülekyová
Mladý záchranárMgr. Bianka Kelemenová
Netradičné športyMgr. Stanislav Székely
Novinársky krúžokMgr. Matúš Koprda
Počítačový krúžokMgr. Erika Horváthová
Relaxačná hodina-1Bc. Andrea Ištóková
Relaxačná hodina-2Mgr. Daniela Macková
Relaxačná hodina-3Erika Hagovská
Slovenský jazyk a literatúraMgr. Eva Dusová
Stolný tenisMgr. Štefan Gerenyi
Šachový krúžokRóbert Szaszák
ŠKD 1Bc. Lucia Bodnárová Mihaliková
ŠKD 10Erika Hagovská
ŠKD 11Mgr. Daniela Macková
ŠKD 2Bc. Janette Macková
ŠKD 3Mgr. Viktória Sasáková
ŠKD 4Bc. Adriana Farkašová
ŠKD 5Bc. Andrea Ištóková
ŠKD 6Bc. Eva Cihajová
ŠKD 7Bc. Vladimír Šnierer
ŠKD 8Bc. Daniela Pančóová
ŠKD 9Zlata Halková
Športový krúžokMgr. Peter Svičin
Tanečný krúžokMgr. Magdaléna Legemzová
Turistický krúžokMgr. Bohuslava Jungová
Z rozprávky do rozprávkyMgr. Denisa Kuchárová
Zumba pre detiMgr. Veronika Hajčiová
Žiacka školská radaMgr. Ľubica Birková

§ 2. ods. 5 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi je vcelku dobrá, najmä s rodičmi, ktorých žiaci javia záujem o učenie. Horšia je u sociálne odkázaných žiakov, rómskych rodičov, ktoré nejavia záujem o spoluprácu so školou.

Dobrá a účinná je spolupráca vedenia školy a Rodičovskej rady, Občianskeho združenia pri rodičovskej rade, ktoré mnohé aktivity školy aj finančne podporuje.

Rodičia sa zúčastňujú mnohých aktivít, ktoré škola organizuje pre žiakov a rodičov, ako napr. Juniáles, Vianočné posedenia, Októberfest, žiaľ epidemiologická situácia počas tohto školského roku neumožnila túto spoluprácu rozvíjať.

Na druhej strane práve dištančná forma edukácie zintenzívnila komunikáciu s rodičmi na elektronickej platforme, čo prinieslo nové možnosti v spolupráci školy a rodičov.

Záver

Vypracoval: Szőllős Richard

V Rožňave, 27.8.2021

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 27.8.2021

Vyjadrenie rady školy

Rada školy pri zš Zlatá 2 Rožňava na svojom zasadnutí dňa 12.10.2021 prerokovala "Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2020/2021" bez pripomienok.

Mgr. Zuzana Tobisová

predseda RŠ

Schválenie zriaďovateľom školy

Zriaďovateľ Základnej školy Zlatá 2, Rožňava - Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

a) bez pripomienok

b) s nasledovnými pripomienkami:

V Rožňave................................. ................................

Michal Domik

primátor mesta

 • Novinky

  • Kontakty

   • Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
   • zszlata2@gmail.com
   • Zlatá 2, 048 01 Rožňava E-mail: zszlata2@gmail.com 04801 Rožňava Slovakia
   • riaditeľ: +421 58 734 28 64
   • Sekretariát: +421 58 788 30 00
   • Jedáleň: +421 58 734 35 94
   • Jedáleň (mobil): 0907 947 622
   • IČO: 35543639
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje