• Najčastejšie problémy v škole

    • Najčastejšie problémy v škole

     Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) je žiak, ktorý má zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované ŠVVP. ŠVVP je požiadavka na úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní pre žiaka, ktoré vyplývajú z jeho zdravotného znevýhodnenia, alebo jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí, uplatnenie ktorých je nevyhnutné na rozvoj schopností alebo osobnosti žiaka a dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti (§2 písm. i, školského zákona)

      

     Do kategórie žiakov so ŠVVP patria

     1. žiak so zdravotným znevýhodnením:  

      1. žiak so zdravotným postihnutím (mentálnym, sluchovým, zrakovým, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami alebo s viacnásobným postihnutím)

      2. žiak chorý alebo zdravotne oslabený (žiak s ochorením, ktoré je dlhodobého charakteru a žiak vzdelávajúci sa v školách pri zdravotníckych zariadeniach)

      3. žiak s vývinovými poruchami (s poruchou aktivity a pozornosti, s vývinovou poruchou učenia)

      4. žiak s poruchou správania (s narušením funkcií v oblasti emocionálnej alebo sociálnej)

     2. žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia – žiak žijúci v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné, ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, vôľových a emocionálnych vlastností žiaka, nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných podnetov pre rozvoj jeho osobnosti.

     1. žiak s nadaním – má nadpriemerné schopnosti v intelektovej oblasti, v oblasti umenia alebo športu alebo v týchto oblastiach dosahuje v porovnaní s rovesníkmi mimoriadne výkony a prostredníctvom výchova a vzdelávania sa jeho nadanie cielene rozvíja.

      

     Špecifické vývinové poruchy učenia

     • dyslexia – špecifická porucha čítania (pri čítaní si žiak zamieňa tvarovo, zvukovo podobné hlásky, prehadzuje, pridáva, vynecháva hlásky, nerozumie prečítanému textu

     • dysortografia– špecifická porucha pravopisu (pri písaní žiak vynecháva, pridáva, prehadzuje písmená, zamieňa si tvarovo a zvukovo podobné písmená, nerozlišuje tvrdé a mäkké slabiky, nerozlišuje krátke  a dlhé samohlásky, nedodržiava hranice medzi slovami)

     • dysgrafia– špecifická porucha písania (grafický písomný prejav dieťaťa je ťažko čitateľný až nečitateľný, písmo je ťažkopádne, neusporiadané, neúhľadné, nie je dodržané písanie na riadku, má nepravidelnú hustotu, dieťa si nedokáže zapamätať a napísať správne tvary písmen)

     • dyskalkúlia– špecifická porucha matematických schopností (prejavuje sa problémami pri orientácii na číselnej osi, zámenou číslic, neschopnosťou robiť matematické operácie /sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie/, poruchami v priestorovej a pravo-ľavej orientácii

     • dyspraxia – špecifická porucha zvládnutia zložitejších manuálnych výkonov (dieťa si nedokáže osvojiť postupy bežných činností – je pomalé, nemotorné, ťažkopádne, má ťažkosti s hrubou aj jemnou motorikou)

      

      

     Hyperkinetické poruchy

     Skupina porúch charakterizovaná skorým vznikom (zvyčajne v prvých piatich rokoch života), neschopnosťou vydržať pri činnosti vyžadujúcej kognitívnu účasť, tendenciou prechádzať z jednej činnosti na druhú bez ich dokončenia a dezorganizovanou, nedostatočne regulovanou a nadmernou aktivitou. Môžu sa pridružovať aj viaceré ďalšie abnormality. Deti sú zvyčajne impulzívne a bezohľadné, náchylné na úrazy a často sa dostávajú do disciplinárnych problémov, skôr pre neúmyselné porušovanie pravidiel ako pre úmyselný vzdor. Sú nepopulárne medzi ostatnými deťmi a môžu sa dostať do izolácie. Časté je zhoršenie poznávacej schopnosti a neúmerne časté sú špecifické oneskorenia vo vývine motoriky a reči. Sekundárne komplikácie zahŕňajú asociálne správanie a nízke sebahodnotenie.

     Patria sem:

     • porucha aktivity a pozornosti (nedostatok pozornosti s hyperaktivitou)

     • hyperkinetická porucha správania

     • iné, nešpecifikované hyperkinetické poruchy

      

     Poruchy správania

           Charakterizuje ich opakované a pretrvávajúce asociálne, agresívne alebo vyzývavé konanie. Takéto správanie môže vážne narušiť veku primerané sociálne požiadavky. Ide o horšie počínanie, ako je obyčajné detské huncútstvo alebo pubertálna rebélia a má ráz trvalého správania. Zahŕňa oblasti nadmerného bitkárstva, terorizovania iných, krutosť voči iným ľuďom a zvieratám, ťažké poškodzovanie majetku, podpaľačstvo, krádeže, opakovanie luhanie, záškoláctvo a utekanie z domu, nezvyčajne časté a veľké výbuchy zlosti a neposlušnosť.

 • Novinky

  • Kontakty

   • Základná škola, Zlatá 2
   • Zlatá 2, 048 01 Rožňava E-mail: zszlata2@gmail.com 04801 Rožňava Slovakia
   • riaditeľ: +421 58 734 28 64
   • Sekretariát: +421 58 788 30 00
   • Jedáleň: +421 58 734 35 94
   • Jedáleň (mobil): 0907 947 622
   • IČO: 35543639
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje