• História školy

   • Základná škola na Zlatej ulici bola slávnostne otvorená 1.septembra 1961. V školskom roku 1961/62 mala škola 817 žiakov v 26 triedach a pôsobil v nej 33 členný kolektív učiteľov. Prvým riaditeľom ZDŠ na Zlatej ulici sa stal Ján Gabzdil, zástupcami boli Ján Letanovský a Ján Kuzma.

    Škola bola projektovaná ako 22 triedna. 817 žiakov sa vyučovalo v 26 triedach, teda aj v odborných učebniach s naplnenosťou 34-36 žiakov v triede, v niektorých sa tiesnilo až 40 žiakov.

    Dostavbu telocvične a budovy školskej jedálne s príslušnými triedami pre technickú výchovu a ŠKD sa vytvorili podmienky na plynulý chod plneorganizovanej ZDŠ.

    Najvyšší počet žiakov na škole kulminuje v školskom roku 1965/66, keď školu navštevuje 1082 žiakov, ktorí sa učili v 36 triedach. Úlohy pri výchove a vzdelávaní sa zabezpečovali dvojzmenným vyučovaním.  V ďalších rokoch počet žiakov na škole klesá v dôsledku výstavby ďalších škôl na Ulici pionierov a na Zakarpatskej ulici.

    Na škole od jej otvorenia pôsobili kvalitní učitelia s príslušnou kvalifikáciou a odbornosťou. Kvalita vedomostí žiakov sa odvíjala od progresívnych metód a foriem práce. 

    V školskom roku 1996/97 sa v škole experimentálne overuje projekt Nadácie Škola dokorán „Krok za krokom“, ktorý sa orientoval na overovanie efektívnosti procesuálnych zmien pedagogického pôsobenia na I.stupni ZŠ. Do dnešných dní sa projekt orientuje najmä na uplatnenie prvkov alternatívnej pedagogiky, princípov humanistickej pedagogiky - rozvíjať osobnosť žiaka, najmä zo sociálne znevýhodneného prostredia.

    V roku 1996 bola škola splynofikovaná, čím sa vyriešil problém jej vykurovania.

    Počas existencie školy venujú učitelia pozornosť najmä nadaným a talentovaným žiakom. Na škole v roku 1968 vzniká školské športové stredisko zamerané na futbal, ktorý pracuje dodnes. Prispením ŠŠS vyrástli kvalitní futbalisti, ktorí aj dnes hrajú v ligových mužstvách a niektorí aj v zahraničných ligách (Kamenský, Gašpar, Pulen, Štyvar a ďalší).

    Vo vedomostných súťažiach a olympiádach škola dosahovala vždy vynikajúce výsledky v okresných, krajských i celoslovenských súťažiach (napr. v CHO v krajskom kole Š.Barci – 3.miesto, T.Bernáth 2.miesto, B.Laščák  1. Miesto, Liptáková 1.miesto.

    V MO v krajských kolách boli úspešní riešitelia: R.Zákutný, M.Pástor, E.Kykloš, výtvarné výsledky boli dosiahnuté v olympiádach cudzích jazykov. V krajskom kole ONJ – K.Oravcová 1.miesto, OFJ – M.Pástor 3.miesto. V súťaži Slávik 99 K.Birková v krajskom kole 1.miesto, v celoslovenskom kole ocenenie, obdobne Š.Bagara v celoslovenskom kole 1.miesto v literárnej súťaži.

    K rozvoju športu prispelo aj otvorenie ihriska s trávnatým umelým povrchom v roku 2005.

    Pre motiváciu žiakov slúži každoročná súťaž o 10 najlepších športovcov školy a 3 najúspešnejšie kolektívy, oceňovanie žiakov za úspešnú reprezentáciu školy

 • Novinky

  • Kontakty

   • Základná škola, Zlatá 2
   • Zlatá 2, 048 01 Rožňava E-mail: zszlata2@gmail.com 04801 Rožňava Slovakia
   • riaditeľ: +421 58 734 28 64
   • Sekretariát: +421 58 788 30 00
   • Jedáleň: +421 58 734 35 94
   • Jedáleň (mobil): 0907 947 622
   • IČO: 35543639
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje