• Profil školy

   • Škola bola otvorená v roku 1961.

    Základná škola Zlatá 2 je plneorganizovaná základná škola s ročníkmi 1 až 9. V súčasnosti má škola 655 žiakov v 27 triedach.  14 tried je na prvom stupni a 13 na druhom. Od roku 2008 počet našich žiakov narástol takmer o 300.

    Od školského roku 2010/2011 je v piatom ročníku okrem klasickej triedy zriadená aj trieda s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy zameranej na volejbal dievčat a basketbal chlapcov, s perspektívou pre celý druhý stupeň školy. V aktuálnom školskom roku máme športové triedy v 7. 8. a 9. ročníku. V piatom a šiestom ponúkame športovú prípravu, vedenú kvalifikovanými trénermi.

    Prioritou školy v prvom ročníku je plynulá adaptácia predškolákov na podmienky školského vyučovania, čo zabezpečujú šikovní pedagógovia, ktorí sú kvalitne pripravení práve na toto poslanie. Zabezpečujeme deťom bezpečné prostredie a minimalizujeme stres, aby ich výkon mohol byť najlepší.

    V popoludňajších hodinách je väčšina týchto žiakov umiestnená v niektorom z 11 oddelení školského klubu. Školský klub pracuje do 17 hodiny a každé ráno poskytuje rannú službu už o 6:00, aby aj zamestnaní rodičia mohli mať istotu, že ich dieťa je na dobrom mieste.

    Škola sa modernizuje a ponúka všetky prvky kvalitného vzdelávania s využívaním informačnokomunikačných technológií (počítače, notebooky, tablety, interaktívne tabule, multimediálne prostriedky). Napriek tomu dbáme aj na ľudskú komunikáciu, ktorej význam nedokáže nahradiť žiaden počítač.

    Anglický jazyk sa deti učia už od prvého ročníka a v 5. a 6. ročníku navyšujeme počet hodín týždenne na 4, t. zn. o jednu viac ako určuje štátny vzdelávací program.

    Neoddeliteľnou súčasťou našej práce je aj vypĺňanie voľného času našich žiakov. Na tieto účely slúžia obľúbené krúžky, v ktorých sa deti dobre zabavia a mnohému priučia. Žiadanou nadstavbou sú aj víkendové podujetia v škole, alebo rôzne zájazdy za kultúrou, vedou či zábavou. Spolupráca s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni.

    Areál školy je umiestnený na najstaršom sídlisku v Rožňave, na Vargovom poli. Je rozsiahly a pozostáva z dvoch hlavných školských budov, budovy školskej jedálne, budovy telocvične, futbalového miniihriska s umelým povrchom, sadu, ihriska a množstva zelených plôch.

    V prvej hlavnej budove, nazývanej tiež A blok, sa nachádzajú všetky triedy druhého stupňa a dve jazykové učebne, dve učebne výpočtovej techniky a školská knižnica. V tejto budove je aj riaditelňa, zborovňa a miestnosť pre zástupcov riaditeľa a ekonomicko hospodársky úsek školy.

    V druhej hlavnej budove sú umiestnené triedy prvého stupňa, dve počítačové učebne, multimediálna učebňa, odborná učebňa fyziky, a tzv. malá zborovňa pre učiteľov prvého stupňa. Nachádza sa tu aj miestnosť školského špeciálneho pedagóga, ktorý sa pravidelne venuje deťom s určitým znevýhodnením.

    Učiteľom pomáha aj 8 pedagogických asistentov, čo je dôkazom toho, že v našej škole dostanú rovnakú šancu na vzdelanie aj deti so zdravotným znevýhodnením.

    V oboch budovách sú šatne a sociálne zariadenia (po dve pre dievčatá aj chlapcov). Tieto budovy sú identické dvojposchodové a sú spojené otvorenou spojovacou chodbou.

    V budove školskej jedálne je kuchyňa, jedáleň a na poschodí miestnosť pre školníka, školská cvičná kuchynka, učebňa hudobnej a etickej výchovy, školské dielne s najmodernejším vybavením. Aj v tejto budove sú sociálne zariadenia.

    V budove telocvične je samotná miestnosť telovične, tri šatne, kabinet TV s náraďovňou, a sociálne zariadenia.

    Veríme, že aj rodičia našich žiakov sú s nami spokojní a do budúceho života dáme ich deťom kvalitné základy.

 • Novinky

  • Kontakty

   • Základná škola, Zlatá 2
   • Zlatá 2, 048 01 Rožňava E-mail: zszlata2@gmail.com 04801 Rožňava Slovakia
   • riaditeľ: +421 58 734 28 64
   • Sekretariát: +421 58 788 30 00
   • Jedáleň: +421 58 734 35 94
   • Jedáleň (mobil): 0907 947 622
   • IČO: 35543639
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje