• Zápis do 1. ročníka ukončený.
     13. 4. 2021

     Vážení rodičia našich budúcich prváčikov.

     Naša škola by Vám chcela vyjariť veľkú vďaku, že ste sa rozhodli Vaše deti zapísať do školy, ktorá už mnoho rokov poskytuje nielen kvalitné vzdelanie ale aj láskavý prístup a priateľské, bezpečné prostredie pre všetky deti bez rozdielu. Práve Základná škola na Zlatej ulici spĺňa všetky prísne kritériá modernej školy, ktorá dokáže reagovať na potreby súčasnej doby a vychová z Vašich detí úspešných a šťastných mladých ľudí.

     Veríme, že vašu dôveru nesklameme a spoločným úsilím naplníme všetky naše ciele.

     Tešíme sa na spoločný štart novej etapy v živote Vašich detí, ktorý nás čaká v septembri.

      

     Mgr. Richard Szöllös - riaditeľ školy

    • Prezenčné vzdelávanie od 19.4.2021
     13. 4. 2021

     Vážení rodičia, milí žiaci.

     Pokračujeme v postupnom obnovovaní prezenčného vyučovania podľa pokynov MŠVVaŠ SR.

     Pre žiakov 1. stupňa platia naďalej pokyny platné od 12.4.2021.

     V pondelok 19.4.2021 sa do školy vrátia aj žiaci 8. a 9. ročníka za prísnych bezpečnostných podmienok.

     Pred nástupom do školy si preštudujte POKYNY, ktoré sme pre Vás pripravili.

     Budeme od Vás vyžadovať:

     1. Vyplnené Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo 8/a.docx), ktoré môžete odovzdať elektronicky alebo v papierovej forme priamo do rúk zamestnanca povereného vykonávaním ranného filtra pri vchodoch do školy.   Informácie pre dotknuté osoby
     2. Potvrdenie o negatívnom teste žiaka a aspoň jedného zákonného zástupcu, ktorý žije s dieťaťom v jednej domácnosti  (nie starší ako 7 dní) alebo výnimke - len k nahliadnutiu. Aj toto potvrdenie viete nahrať do systému EDUPAGE. Test nahrádza potvrdenie o prekonaní COVID-u (nie starším ako 3 mesiace), respektíve o zaočkovaní druhou dávkou vakcíny, ktorej uplynie 19.4.2021 viac ako dva týždne. 

     Žiaci 8. a 9. ročníka sa budú vzdelávať podľa rozvrhu hodín, ktorý bude zverejnený v priebehu tohto týždňa.

     V prípade aktualizácie tohto dokumentu zo strany Ministerstva školstva Vás budeme informovať.

     Z dôvodu epidemiologickej situácie sa môže termín nástupu na prezenčnú formu výučby zmeniť, preto Vás prosíme o sledovanie našej stránky, kde Vás budeme o zmenách informovať.

     Tešíme sa na Vás.

    • Pokračujeme v prezenčnom vdelávaní žiakov 1. stupňa
     9. 4. 2021

     Vážení rodičia, milí žiaci!

     V pondelok 12.4.2021 otvárame brány školy pre ročníky 1 až 4. Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu spred Vianočných prázdnin.
     Od 6,30 Vás čakáme pri vchodoch budovy prvého stupňa. Vchody budú  rozdelené podľa tried.

     Nezabudnite, prosím, že stále platia prísne bezpečnostné opatrenia, ktoré Vám boli poslané prostredníctvom aplikácie EDUPAGE pred nástupom 7.4.2021.
     Všetky pokyny nájdete tu.
     Nezabudnite si so sebou doniesť potrebné dokumenty, a to:

     vyhlásenie o bezinfekčnosti (budú k dispozícii na vyplnenie aj pri vchodoch) - toto platí pre tých, ktorí do školy nechodili v čase od 7.4. do 9.4.2021,

     negatívny test jedného zákonného zástupcu, ktorý žije s dieťaťom v jednej domácnosti  (nie starší ako 7 dní), alebo potvrdenie o prekonaní COVID-u (nie starším ako 3 mesiace), respektíve o zaočkovaní druhou dávkou vakcíny, ktorej uplynie 7.4.2021 viac ako dva týždne. 

     ŠKD bude v prevádzke len do 16,00.


     Tlačivo o vyhlásení bezinfekčnosti nájdete TU.

     Informácie pre dotknuté osoby

     V prípade aktualizácie tohto dokumentu zo strany Ministerstva školstva Vás budeme informovať.

     Z dôvodu epidemiologickej situácie sa môže termín nástupu na prezenčnú formu výučby zmeniť, preto Vás prosíme o sledovanie našej stránky, kde Vás budeme o zmenách informovať.

     Tešíme sa na Vás.


    • Jar v I.C
     9. 4. 2021

     Žiaci I.C triedy už zasadli do školských lavíc a privítali jar pestrofarebnými maľbami vajíčok, symbolov jari a nového života. Nezaháľali ani na ostatných hodinách. Pozrite sa ako počítajú, či rysujú na hodine matematiky! Ide im to jedna radosť!

    • Ďalší matematický úspech!
     7. 4. 2021

     Žiak V.C triedy, Tomáš Kováč sa zúčastnil na online matematickej súťaži Máš problém?!. Súťaž organizovalo Združenie STROM za podpory Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Košice. Tomáš riešil problémy -náročné matematické úlohy a umiestnil sa na krásnom 
     1. mieste!

     Blahoželáme Tomášovi a prajeme mu ďalšie úspechy!

    • Cenné víťazstvo pre Zlatú!!!
     7. 4. 2021

     Dňa 22. 3. 2021 sa konalo online krajské kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu, ale i celý Rožňavský okres zastupovala víťazka okresného kola Dejepisnej olympiády, žiačka 7.A triedy, Ninka Mareková. Na krajskom kole boli len tí najlepší z jednotlivých okresov Košického kraja. Naša Ninka sa však silnej konkurencie nezľakla a znovu potvrdila, že je najlepšia. Získala pre seba a pre nás všetkých to najcennejšie - 1. miesto.

     Všetci sa z jej veľkého úspechu tešíme a gratulujeme jej!

    • Veľkonočné tvorenie v ŠKD
     1. 4. 2021

     S láskou a želaním všetkého najlepšieho vám želáme tie najkrajšie veľkonočné dní. Nech vám Veľká noc prinesie veľa radosti, šťastia a pokoja do vášho života a nech atmosféra týchto dní sa prenesie i do zvyšku vášho života.

     Krásnu Veľkú noc želajú deti s pani vychovávateľkami.

    • Oznámenie o postupnom otváraní MŠ a ZŠ v meste Rožňava
     1. 4. 2021

     Mesto Rožňava, ako zriaďovateľ:

     MŠ Pionierov 639/18, MŠ Štítnická 337/, MŠ Ernesta Rótha 518/4, MŠ Vajanského 370/6, MŠ Kyjevská 2020/14, MŠ – Óvoda Krátka 1825/28, MŠ s VJM, Komenského 5, ZŠ Zlatá 2, ZŠ akad. J. Hronca, Zakarpatská 12, ZŠ Pionierov 1, SŠ Komenského 5, ZUŠ Akademika Hronca 3490/9B,

      

     na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/10079:3-A1810 z 19. marca 2021, v súlade s opatreniami na celonárodnej úrovni v zmysle COVID AUTOMATU, ako aj v súlade s aktuálne platným uznesením vlády SR č. 160/2021 z 17. marca 2021  a taktiež na základe odporúčania RÚVZ v Rožňave oznamuje, že vzhľadom na zlepšujúci sa stav ochorenia a šírenia Covid -19 / Rožňavský okres je v bordovej fáze – III. stupeň varovania /

     postupne obnoví prevádzku svojich škôl od 6. 4. 2021,

     pričom bude dôsledne dodržiavať pokyny Úradu verejného zdravotníctva a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

     V zmysle uvedených pokynov žiadame rodičov o akceptovanie resp. dodržiavanie  nasledovných kritérií:

      

     Materská škola – od 6. 4. 2021

     • postupné naplnenie tried MŠ formou uprednostnenia deti rodičov/zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce,

     • zákonný zástupca sa musí preukázať negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie Covid-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom  RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

      

     Základná škola 1. stupeň – od 7. 4. 2021 /vrátane 0. ročníka/

     s možnosťou  pretestovania sa rodičov a zamestnancov škôl a školských zariadení na mobilnom odbernom mieste - Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava – dňa 6. 4. 2021 v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod.

     • postupné naplnenie tried ZŠ formou uprednostnenia žiakov rodičov/zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce,

     • ako v prípade MŠ - negatívny výsledok testu zákonného zástupcu na Covid-19 resp. jeho náhrada.  

      

     Školský klub detí – pre 1. stupeň – od 7. 4. 2021

     • postupné naplnenie oddelení ŠKD formou uprednostnenia žiakov rodičov/zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce,

     • ako v prípade MŠ - negatívny výsledok testu zákonného zástupcu na Covid-19 resp. jeho náhrada. 

     Základná škola 2. stupeň

     • závisí od ďalšieho stavu ochorenia a šírenia sa koronavírusu a pokynov MŠVVaŠ SR.

     Základná umelecká škola

     • závisí od ďalšieho stavu ochorenia a šírenia sa koronavírusu a pokynov MŠVVaŠ SR.

     Na základe COVID AUTOMAT-u sa bude situácia pravidelne monitorovať a aktuálne informácie budú zverejnené na webových sídlach škôl resp. mesta Rožňava. Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti nás všetkých, po prerokovaní s inými zriaďovateľmi škôl, vás žiadame o zváženie pretestovania obidvoch rodičov aj v prípade, že žijú v spoločnej domácnosti.

     Vzhľadom na rýchlo a často sa meniace  pokyny zo strany ÚVZ SR  a MŠVVaŠ SR, v prípade potreby, uvedené informácie môžu byť aktualizované.

      

      

                                                                            

     Michal Domik

     primátor mesta

 • Novinky

  • Kontakty

   • Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
   • zszlata2@gmail.com
   • Zlatá 2, 048 01 Rožňava E-mail: zszlata2@gmail.com 04801 Rožňava Slovakia
   • riaditeľ: +421 58 734 28 64
   • Sekretariát: +421 58 788 30 00
   • Jedáleň: +421 58 734 35 94
   • Jedáleň (mobil): 0907 947 622
   • IČO: 35543639
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje