• Práca školského psychológa

     • Školský psychológ je v škole pre žiakov, rodičov a učiteľov a vychovávateľov. Jeho hlavnou úlohou je vykonávať odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach.

      Taktiež vykonáva odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie žiakom, rodičom a pedagogickým zamestnancom školy a školských zariadení.

      Spolupracuje s rôznymi inštitúciami ako CPPPaP, ktorým pripravuje podklady. Venuje sa každému, kto potrebuje jeho pomoc a každý za ním môže prísť aj s osobným problémom.

     • Čo robí školský psychológ?

     • Školský psychológ vykonáva tri hlavné činnosti - intervenčnú, diagnostickú a preventívnu.

      1. Intervenčná činnosť – pod týmto pojmom rozumieme vstup školského psychológa do nejakého diania, vzťahu, čohokoľvek s cieľom zlepšenia a nápravy situácie, problému. Ide teda o intervenciu. Najčastejšie v spolupráci s výchovným poradcom, pedagógom, albo rodičom. V praxi to vyzerá tak, že školský psychológ vstupuje do situácii ako napríklad:

      1. problémy vo vzťahoch v triede,

      2. ak dôjde k nečakanému zhoršeniu známok u dieťaťa a učiteľ si napríklad všimne aj zmenu správania,

      3. medziľudské a komunikačné nezhody na pracovisku,

      4. dieťa ťažko zvláda rozchod rodičov,

      5. dieťa zažíva náročné obdobie spojené s dospievaním, pubertou,

      6. komunikačné problémy medzi rodičmi a dieťaťom,

      7. problémy s prospechom a mnoho, mnoho iných.

       

      2. Orientačná diagnostická činnosť – školský psychológ vykonáva orientačnú diagnostiku, ktorá pomáha identifikovať problémy žiakov a tak zaujať následný postoj a navrhnúť riešenia, najčastejšie v spolupráci s pedagógom, rodičom a ďalšími odbornými zamestnancami školy. 

       

      3. Preventívna činnosť – ide o veľmi širokú škálu aktivít, prístupov, ktoré slúžia k tomu aby bol zabezpečený zdravý rozvoj detí, učiteľov, rodičov, školy. Individuálne, skupinovo ale  aj v rámci komplexného systému školy. Najčastejšie v spolupráci s koordinátorom prevencie sociálno.patologických javov. 

   • Vzťahy, klíma a kultúra školy

     • Jednou z najdôležitejších úloh školského psychológa, ktorá patrí do kategórie preventívnej činnosti je práca na klíme, kultúre školy a medziľudských vzťahoch. Jeho úloha v tejto oblasti je kľúčová, pretože vnáša iný uhol pohľadu do systému školy. Pôsobí ako mediátor, vyjednávač a zároveň stratég. Pomáha nastavovať vnútorný systém školy tak, aby v ňom prospievali žiaci,  učitelia a v neposlednom rade aj rodičia. Tu je však nevyhnutné vnímanie školského psychológa ako istého poradcu vedenia školy, učiteľov. Školský psychológ vie v tejto oblasti navrhovať diagnostické postupy (napríklad dotazníky klímy školy, vzťahov a iné), ako aj následné kroky vedúce k tvorbe prospievajúceho a efektívneho prostredia školy.

     • Taktiež je veľmi dôležité uvedomiť si, že školský psychológ má čo povedať nie len do oblasti takzvaných mäkkých zručností, „mäkkých oblastí fungovania školy“ – klíma, vzťahy, kultúra, hodnoty, komunikácia, ale aj do oblasti tvrdých zručností a teda učenie, vedomosti. Obe oblasti sú totižto absolútne spojené a jedna od druhej priamo závisí. Zásadnou mierou vie ovplyvniť aj vzdelávací proces na škole. Teda to, ako sa deti učia, či je to efektívne, vie poskytnúť odborný pohľad učiteľom či ich pôsobenie je zmysluplné, vie žiakom pomôcť lepšie sa učiť, učiteľom zlepšiť ich stratégie učenia, hľadať cesty, aby sa jednoducho deti niečo naučili.

     • Pre priaznivý chod školy a budovanie pozitívnych vzťahov, klímy a kultúry školy môže spolupráca so školským psycholóogm priniesť mnoho zmien. Deti, rodičia a učitelia totiž vedia, že majú na škole osobu, odborníka, ktorého môžu vyhľadať v prípade, že potrebujú. Školský psychológ taktiež dokáže riešiť situácie ad-hoc ( tu ide o okamžitú intervenciu – oblasť intervenčnej činnosti). Teda hneď, kedy je to potrebné. Je preto obrovská výhoda mať na škole vlastného školského psychológa ako interného zamestnanca. Školu pozná z vnútra, pozná jej „zákutia“, dušu, históriu, príbehy. Jeho pôsobenie je osobnejšie, vnímavejšie a citlivejšie. Vie navrhovať efektívnejšie postupy pri riešení najrozličnejších situácií, pričom ich dokáže riešiť aj dlhodobejšie. Nie jednorázovo.

 • Novinky

  • Kontakty

   • Základná škola, Zlatá 2
   • Zlatá 2, 048 01 Rožňava E-mail: zszlata2@gmail.com 04801 Rožňava Slovakia
   • riaditeľ: +421 58 734 28 64
   • Sekretariát: +421 58 788 30 00
   • Jedáleň: +421 58 734 35 94
   • Jedáleň (mobil): 0907 947 622
   • IČO: 35543639
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje