• Mgr. Bianka Petergáč Kelemenová pôsobí na našej škole ako školská psychologička od septembra 2021. Pre viac aktuálnych informácii si pozrite si sekciu Články - Školský psychológ.

     Konzultačné hodiny: Pondelok- 14:00 – 15:30. Pozor! Na konzultáciu je nutné prihlásiť sa cez Edupage. Návod nájdete na konci tejto stránky. V naliehavých prípadoch možné prihlásenie aj cez email.

     Kontakt: emailom na bibi.kelemenova@gmail.com alebo kontaktuje prostredníctvom EduPage. V naliehavých pripadoch kontaktujte sekretariát: +421 58 788 30 00


     O psychologické služby školskej psychologičky môže požiadať:

     • žiak prostredníctvom triedneho učiteľa, alebo osobne počas prestávky alebo po vyučovaní,
     • rodič žiaka prostredníctvom triedneho učiteľa, osobne počas konzultačných hodín alebo emailom,
     • učiteľ osobne počas pracovnej doby psychologičky.


      

     Čo robí školský psychológ? 

     • vykonáva orientačnú psychologickú diagnostiku žiakov a to v oblasti: kognitívnych schopnosti, osobnosti žiaka, postojov žiaka, zhodnotenie emócií, správanie sa žiakov, profesijnej orientácie, sociálnych vzťahov v triede, diagnostiky rodiny žiaka,
     • vykonáva odborné činnosti v rámci individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v základnej škole,
     • poskytuje individuálne a skupinové psychologické služby, poradenstvo a konzultácie v procese výchovy a vzdelávania žiakom, zákonným zástupcom a pedagogickým a odborným zamestnancom,
     • poskytuje odbornú psychologickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia,
     • aktívne sa podieľa na preventívnych aktivitách v rámci plánu činnosti základnej školy a príslušného centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie,
     • v spolupráci so základnou školou a príslušným centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie realizuje a vyhodnocuje depistážne screeningové vyšetrenie u detí a žiakov a následne vypracuje odporúčania k stimulácií identifikovaných oslabených oblastí detí a žiakov,
     • zúčastňuje sa zápisu do 1. ročníkov a metodicky usmerňuje spracovanie dokumentácie k internácii zdravotne oslabených žiakov  pripravuje odporúčania pre zákonných zástupcov dieťaťa/žiaka k odbornému vyšetreniu v príslušnom CPPPaP,
     • poskytuje individuálnu a skupinovú psychologickú starostlivosť žiakom v krízových sociálnych a životných situáciách, v súvislosti s prevenciou drogovej závislosti a iných sociálno – patologických javov,
     • vedie presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti,
     • zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní svojho povolania
     • pri svojej práci sa riadi Etickým kódexom psychológa a Etickým kódexom školského psychológa


     Inšpiratívne a podporné linky:

      

     Ako sa prihlásiť na konzultáciu cez Edupage

     Prilásenie cez mobilnú aplikáciu: V aplikácii zvoľte Prihlásenie ➡ Konzultačné hodiny. Konzultačné hodiny môžu mať v rovnakom čase vypísané viacerí učitelia. Kliknite na meno učiteľa, u ktorého máte záujem o konzultáciu a rezervujte si voľný termín, ktorý vám vyhovuje. ➡ Zvolený termín potvrdíte tlačidlom Hotovo.

     Prihlásenie cez počítač: Na edupage stránke zvoľte v ľavom menu položku Komunikácia ➡ Konzultačné hodiny ➡ vyhľadajte dátum konzultácie ➡ zvoľte „Rezervovať konzultáciu“.

     Celý návod tu: https://help.edupage.org/?p=u38/u179/e1769&lang_id=8

      

      

      

      

 • Novinky

  • Kontakty

   • Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
   • zszlata2@gmail.com
   • Zlatá 2, 048 01 Rožňava E-mail: zszlata2@gmail.com 04801 Rožňava Slovakia
   • riaditeľ: +421 58 734 28 64
   • Sekretariát: +421 58 788 30 00
   • Jedáleň: +421 58 734 35 94
   • Jedáleň (mobil): 0907 947 622
   • IČO: 35543639
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje