• Pôsobnosť a poslanie Rady školy

    Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy: záujmy žiakov a ich zákonných zástupcov, zamestnancov školy, zriaďovateľa a širšej komunity v oblasti výchovy a vzdelávania v snahe presadzovať ako základ kultúry školy demokratické princípy, participáciu, empowerment, transparentnosť, otvorenosť, autoevaluáciu a verejnú kontrolu.

    Rada školy:

    • uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa
    • navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa
    • predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením
    • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia
    • vyjadruje sa ku dokumentom predkladaným riaditeľom školy
      

    Členovia rady školy 

    Predseda:  Mgr. Zuzana Urbán
    Pedagogickí zamestnanci: Mgr. Jolanta Suchá
    Nepedagogickí zamestnanci: Mgr. Zuzana Mikulíková
    Zástupcovia rodičov: Ondrej Lipták, Janka Očenášová, Ing. Alica Koľveková, Ing. Lucia Hronyeczová
    Zástupcovia zriaďovateľa: Ladislav Dávid, Mgr. Dionýz Kemény, Ing. Karol Kováč, Mgr. Michal Drengubiak
     

    Dokumenty

    Štatút rady školy 2020-2024

    Výročná správa o činnosti Rady školy za rok 2021

    Plán zasadnutí v školskom roku 2021/2022

 • Novinky

  • Kontakty

   • Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
   • zszlata2@gmail.com
   • Zlatá 2, 048 01 Rožňava E-mail: zszlata2@gmail.com 04801 Rožňava Slovakia
   • riaditeľ: +421 58 734 28 64
   • IČO: 35543639
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje